กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา แก้ปัญหาภัยแล้ง

03 ส.ค. 2563 | 04:21 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดโครงการ “กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำ สร้างฝายชะลอน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝก และฟื้นฟูแปลงปลูกป่านศรนารายณ์ เป็นการสร้างพลังและสร้างการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่หุบกะพงได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนา

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563” บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 600 คน 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา แก้ปัญหาภัยแล้ง

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะราษฎรที่อาศัยทำกินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการฯ หุบกะพง และแก้ไขปัญหาการเกิดไฟไหม้ในแปลงปลูกป่านศรนารายณ์ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่หุบกะพง เนื่องจากชาวบ้านจะใช้เส้นใยจากต้นป่านศรนารายณ์มาเป็นวัตถุดิบจักสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า รองเท้า หมวก เพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่หุบกะพงแล้ว ยังเป็นการน้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”  โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้อยู่กับประชาชนชาวไทยสืบไป

จากนั้น ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้บริหารฯ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก และการทำฝายชะลอน้ำ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและแก้ปัญหาภัยแล้ง ให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จากนั้นเดินทางไปร่วมกิจกรรมปลูกป่านศรนารายณ์ ในแปลงสาธิต ทดลอง ปลูกป่านศรนารายณ์ (แปลง500 ไร่) แปลงเลขที่ 146 ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ประมาณ 80 ไร่ ซึ่งอยู่ภายในบริเวณศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ทำเป็นแปลงสาธิต ทดลองปลูกป่านศรนารายณ์ ในโครงการศิลปาชีพ (พิเศษ) จักสานป่านศรนารายณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์จักสานป่านศรนารายณ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสา แก้ปัญหาภัยแล้ง
     
ทั้งนี้ โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง เป็นโครงการในพระราชประสงค์แห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริให้จัดสรรที่ดินในตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ เนื้อที่ 12,079 -1 - 82 ไร่ ให้แก่ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน ได้เข้าอยู่อาศัยและประกอบอาชีพการเกษตร แต่เดิมพื้นที่ดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม สภาพภูมิประเทศเป็นดินทราย อากาศแห้งแล้ง ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร พระองค์จึงได้จัดการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและทดลองทำการเกษตรแผนใหม่จนประสบผลสำเร็จ พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งให้มีความอุดมสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชและทำการเกษตรได้จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินเหล่านี้ ได้รวมตัวกันแล้วจัดตั้งเป็นสหกรณ์การเกษตรหุบกะพง จำกัด ยึดหลักและวิธีการสหกรณ์ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก ปัจจุบัน หมู่บ้านหุบกะพงมีประชากรอาศัยในพื้นที่ประมาณ 3,029 คน  และที่นี่ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชและสัตว์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่แห้งแล้ง อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรด้านต่าง ๆ แก่เกษตรกร และประชาชนทั่วไป