นายกฯ ลดอำนาจ สธ.ตั้งเลขา สมช.คุม ฉก.การเเพทย์-สาธารณสุข

06 พ.ค. 2564 เวลา 10:32 น.8.1k

นายกรัฐมนตรี ลดอำนาจ สธ.ตั้งเลขา สมช.คุม ฉก.การเเพทย์-สาธารณสุข ให้ รมต.-รมว.สาธารณสุขนั่งที่ปรึกษา

ท่ามกลางการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 ในประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่าศึกครั้งนี้ยังไม่จบง่ายๆ ในมิติของสาธารณสุขจนกว่าจะสามารถสร้าง “ภูมิคุ้มกันหมู่” ได้ ซึ่งสำหรับประเทศไทยคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นก่อนปี 2565 ระหว่างนี้จึงเป็นการพิสูจน์ฝีมือของรัฐบาลในการประคับประคองเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19  

การแพร่ระบาดของโควิดทำให้เราได้เห็นกลไกควบคุมโรคแบบเชิงรุก ตลอดจนการตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ประสานงานควบคู่กับกระทรวงสาธรณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ มากมาย นับว่ารัฐบาลไทยพยายามยกระดับปฏิบัติการอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยสถานการณ์ที่น่ากังวลด้วยยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตยังคงน่ากังวัล 

ล่าสุดเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 7/2564 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

สำหรับประกาศฉบับนี้มีจุดสำคัญที่สังคมตั้งคำถามว่าการที่ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) คุมเฉพาะกิจเพื่อการบูรณาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เเละให้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นที่ปรึกษาเป็นการลดอำนาจกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) หรือไม่

ปัจจุบันมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศปก.ศบค.) เเละยังมีตำแหน่งรองผู้อำนวยการคณะกรรมการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมด 36 คน

สำหรับบทบาทของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ถือเป็นคณะบุคคลในระบบราชการไทย มีภารกิจเกี่ยวกับกิจการความมั่นคงของชาติ เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง รวมทั้งอำนวยการ ประสานงานให้เป็นไปตามนโยบาย ตลอดจนจัดทำแผนเตรียมความพร้อมแห่งชาติต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในอนาคต

คำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
•    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา
•    รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา
•    เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานกรรมการ 
•    ปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ
•    ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองประธานกรรมการ

ส่วนกรรมการ ประกอบด้วย

อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต อธิบดีกรมอนามัย ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เสนาธิการทหาร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ได้รับมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ผู้ช่วยเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

(1) บูรณาการ ขับเคลื่อน เร่งรัด และติดตามการปฏิบัติงาน การใช้อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและพนักงานเจ้าหน้าที่ในภารกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง มาตรการและหลักเกณฑ์การใช้อำนาจหน้าที่ ที่รัฐบาล นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิต-19 กำหนด

(2) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการที่เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด หรือเพื่อดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

(3) ตรวจสอบและรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องที่ส่งผลกระทบสำคัญในการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อนายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ใด้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้น

นายกฯ ลดอำนาจ สธ.ตั้งเลขา สมช.คุม ฉก.การเเพทย์-สาธารณสุข

นายกฯ ลดอำนาจ สธ.ตั้งเลขา สมช.คุม ฉก.การเเพทย์-สาธารณสุข

ที่มา : เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

นายกรัฐมนตรีออกคำสั่ง 3 ฉบับ เร่งแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ระบาด