อื้อฮือ ! เปิดทรัพย์สิน เลขาฯ ป.ป.ช. รวยกว่า 30 ล้านบาท

01 มี.ค. 2564 เวลา 7:45 น.2.4k

ป.ป.ช.เปิดทรัพย์สิน "วรวิทย์ สุขบุญ" เลขา ป.ป.ช. กรณีทุก 3 ปีที่ยังดำรงตำแหน่งเป็น จนท.รัฐ มีทรัพย์สินรวมกว่า 30 ล้านบาท เป็นของผู้ยื่น 21.36 ล้านบาท ของคู่สมรส 8.71 ล้านบาท

1 มีนาคม 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้บริหารระดับสูง ของ นายวรวิทย์ สุขบุญ ตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ช. กรณีทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พร้อมนางสุดใจ สุขบุญ คู่สมรส ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ยื่นไว้เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ นายวรวิทย์และคู่สมรส แจ้งมีรายได้ต่อปีเป็นเงินเดือน เงินบำนาญ 1,821,045 บาท เงินประจำตำแหน่ง 252,000 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 399,600 บาท ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน 281,898 บาท ค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 492,000 บาท ค่าเบี้ยประชุม 380,350 บาท

นอกจากนี้เป็นรายได้จากทรัพย์สิน ได้แก่ เงินรางวัลสลากออมสิน 30,000 บาท เงินปันผลสหกรณ์ 140,000 บาท และกรมธรรม์ครบอายุ 196,000 บาท ส่วนรายได้อื่น ๆ มาจากค่าวิทยากร จำนวน 50,000 บาท ดังนั้น รายได้รวมต่อปี 4.04 ล้านบาท  
               
สำหรับรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนายวรวิทย์และคู่สมรส มีทรัพย์สินรวมทั้งสิ้น 30.07 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินของผู้ยื่น จำนวน 21.36 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินของคู่สมรส 8.71 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นในส่วนของที่ดิน จำนวน 4 โฉนด ที่ กทม. นนทบุรี และอำนาจเจริญ รวม 11.65 ล้านบาท เงินฝาก รวม 5.55 ล้านบาท จากทั้งหมด 26 บัญชี เงินลงทุน รวม 4.08 ล้านบาท สิทธิและสัมปทานในสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเปิดบัวหลวง จำนวน 10 รายการ รวม 3.90 ล้านบาท 

ทั้งนี้ รายจ่ายต่อปีของผู้ยื่น และคู่สมรส ระบุว่า เป็นค่าอุปโภคบริโภค 520,000 บาท ค่าผ่อนบ้าน 264,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 300,000 บาท ค่าสหกรณ์ออมทรัพย์ 216,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 204,000 บาท เงินบริจาค 50,000 บาท รวมรายจ่ายต่อปี 1,554,000 บาท

นอกจากนี้ ผู้ยื่นและคู่สมรส แจ้งว่า มีหนี้สินทั้งสิ้น 1,547,904 บาท มาจากเงินกู้จาก ธนาคารและสถาบันการเงินอื่นและเงินเบิกเกินบัญชี   

สำหรับทรัพย์สินอื่นของผู้ยื่นและคู่สมรส มีจำนวน 11 รายการ มูลค่ารวม 685,996 บาท อาทิ สร้อยคอทองคำ พระเลี่ยมทอง เครื่องประดับแหวนทองคำ เพชร พลอย พระเครื่อง พระพุทธรูป พระบรมรูปหล่อรัชกาลที่ 5 พระรูปหล่อพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบรมรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวร ทองรูปพรรณและเครื่องประดับสตรี อาวุธปืนออโตเมติก 7.65 มม. 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

แท็กที่เกี่ยวข้อง