8 มีนาคม 2021

5,934 “เทศบาลตําบล-อบต.”เฮ รัฐโอนเงินชดเชยกว่า 10,000 ล้าน

14 Nov 2020 11:35 น.
อ่าน 27,413 ครั้ง

5,934 “เทศบาลตําบล-อบต.”เฮ รัฐโอนเงินชดเชยกว่า 10,000 ล้าน

“เทศบาลตําบล-อบต.” 5,934 แห่งเฮ รัฐชดเชยกว่า 10,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 จากการลดจัดเก็บภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างลง 90% เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากพิษโควิด-19 


นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ได้ทำหนังสือถึงสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย แจ้งว่า


ตามที่สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่น ประเทศไทยได้มีหนังสือ ที่ ส.อท. 4/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการบริหารงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้เพียงพอกับการบริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากได้รับ ผลกระทบจากการตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ซึ่งกําหนดให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับปีภาษี พ.ศ. 2563 ในอัตราร้อยละ 90 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น


สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอเรียนว่า สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ กระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณาเรื่องดังกล่าวและดําเนินการในส่วนของกระทรวงการคลัง ในการนี้การะทรวงการคลัง โดย สศค. ขอแจ้ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1. กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน สําหรับชดเชยรายได้ให้แก่เทศบาลตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างจํานวน 5,934 แห่งเพิ่มเติม เป็นจํานวน 10,0068 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว


2. การพิจารณาแนวทางและมาตรการเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ที่มีรายได้ลดลงจากการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสําหรับปีภาษี 2563 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการ และผู้แทน อปท. ร่วมเป็นกรรมการ ก่อนหน้านั้น ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึง นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นประเทศไทย แจ้งว่า


ตามที่ท่านมีหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการลดอัตราภาษีลงร้อยละ 90 เหลือภาษีที่ต้องชําระร้อยละ 10 ซึ่งส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอให้มีการจัดสรรงบประมาณทดแทน นั้น


สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ ข้อเท็จจริงและพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่แล้ว ผลเป็นประการใด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแจ้งให้ทราบต่อไป

  5,934 “เทศบาลตําบล-อบต.”เฮ รัฐโอนเงินชดเชยกว่า 10,000 ล้าน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend