svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ครม.อนุมัติโครงการฟื้นฟูศก.วงเงิน 1.1 พันล้านบาท

13 สิงหาคม 2563

ครม.อนุมัติโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจ วงเงิน 1.1 พันล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากผลกระทบโควิด-19 ภายใต้ พรก.เงินกู้ฯ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ว่า ครม.อนุมัติ 3 โครงการวงเงินรวม 1.1 พันล้านบาท ตามผลการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 2 โครงการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 

1.โครงการศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ 203 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินกู้ในส่วนของค่าใช้จ่ายดำเนินงานและค่าลงทุนของโครงการ วงเงินรวม 154.13 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร วงเงิน 49.83 ล้านบาท ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ วว. โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ บัณฑิตและประชาชน จำนวน 250 ราย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารอย่างน้อย 30 ราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ครม.อนุมัติ ขสมก.กู้เงินเสริมสภาพคล่อง 7,895 ล้านบาท

ครม.เคาะตั้ง “ศบค.เศรษฐกิจ” 2ชุด “นายกฯ-ไพรินทร์” นั่งหัวโต๊ะ

ครม.ประยุทธ์ 2/2 เปิดตัวเอ็มวีใหม่

ลุ้นต่อ ครม.ยังไม่เคาะงบ 600 ล้าน พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19

 

ประโยชน์ของโครงการ คือ เพื่อทดแทนการนำเข้าหัวเชื้อจุลินทรีย์จากต่างประเทศ เป็นมูลค่าประมาณ 337.50 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภาคการเกษตรและผลผลิตท้องถิ่น รวม 1,875 ล้านปี (เฉลี่ยปีละ 125 ล้านบาทต่อปี) รวมถึงเพื่อลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการอาหารได้ 141.75 ล้านบาท และลดต้นทุนการแปรรูปของเกษตรกรและวิสาหกจชุมชน 167.06 ล้านบาท

2.โครงการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตกด้วย BCG โมเดล (Bioeconomy Circular Economy Green Economy : BCG Model) หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม งบประมาณ 115 ล้านบาท

 

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรที่นำเทคโนโลยีและวิธีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตไปใช้อย่างน้อย 50 ราย เทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำที่มีการนำไปใช้ลดต้นทุนการผลิต 5 เทคโนโลยี และพัฒนาปัจจัยการผลิต 5 ผลิตภัณฑ์

 

ประโยชน์ของโครงการ คือ ด้านสังคมและการเกษตร 1.พื้นที่เกษตรที่ได้รับประโยชน์จากการใช้สารชีวภัณฑ์ 33,350 ไร่ 2.ลดต้นทุนการผลิตของเกษตร 172.5 ล้านบาท (ตลอดอายุโครงการ 15 ปี) เฉลี่ย 11.5 ล้านบาทต่อปี 3.ลดปัญหาด้านสุขภาพจากการใช้สารเคมีของเกษตรกร

 

ด้านเศรษฐกิจ 1.ลดการนำเข้าสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 241.5 ล้านบาท (ตลอดอายุโครงการ 15 ปี) เฉลี่ย 16.1 ล้านบาทต่อปี 2.ยกระดับศักยภาพด้านการผลิตหัวเชื้อชีวภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภัณฑ์ทางการเกษตร และ3.เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ

 

3.โครงการพัฒนาป่าไม้ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ของกรมป่าไม้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 863 ล้านบาท

 

ประโยชน์ของโครงการ คือ 1.สร้างงานสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 7,554 แห่ง ทั่วประเทศ คิดเป็นจำนวนคน 31,148 คน 2.พื้นที่ป่าไม้ได้รับการป้องกัน รักษา โดยการมีส่วนร่วมในรูปแบบเครือข่ายไฟป่า จำนวน 2,182 เครือข่าย 3.เพิ่มการผลิตกล้าไม้พันธุ์ดี จำนวน 70 ล้านกล้า  4.มีเรือนเพาะชำชุมชน จำนวน 40 เรือน พร้อมกล้าไม้พันธุดีไม่น้อยกว่า 200,000 กล้า 5.มีการพัฒนาข้อมูลการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 3,000 หมู่บ้าน และ 6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน จำนวน 2,000 แห่ง