svasdssvasds

แถลงการณ์ 4 ข้อ ปม "ม็อบธรรมศาสตร์"

13 ส.ค. 2563 เวลา 8:04 น. 10.5k

สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์บทสรุป 4 ข้อ หลังเหตุการณ์ชุมนุมวันที่ 10 สิงหาคม ยืนยันยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและให้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา


เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 สภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังรายงานของคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 โดยสภามหาวิทยาลัยได้มีข้อสรุปจากการประชุมดังนี้


1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยืนยันในจุดยืนของการเป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 


2.มหาวิทยาลัยยอมรับในสิทธิเสรีภาพและการแสดงออกของนักศึกษาภายใต้ขอบเขตแห่งรัฐธรรมนูญและกฏหมาย


3.คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอรับไปดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านเพื่อชี้แจงให้สังคมได้ทราบต่อไป


4.มหาวิทยาลัยจะพยายามป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงในมหาวิทยาลัย โดยเชื่อในแนวทางการปรึกษาหารือกันแบบสันติวิธี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง


แถลงการณ์ 4 ข้อ ปม "ม็อบธรรมศาสตร์"