ครม.เคาะต่อ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

29 ก.ค. 2563 | 02:50 น.

ครม. พิจารณาต่ออายุขยายเวลาการบังคับใช้ พรก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน ตัดการห้ามชุมนุมออก พร้อมพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษ อสม.

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้(29 ก.ค.63) มีวาระสำคัญคือ การพิจารณาขยายการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พรก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน สิ้นสุดในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ตามมติศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) โดยจะมีการตัดการห้ามชุมนุมออกตามมาตรา 9 ออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อัพเดท "พรก.ฉุกเฉิน" ยังห้ามทำอะไรบ้าง ฝ่าฝืนมีโทษอย่างไร ตรวจสอบที่นี่

ต่อ “พรก.ฉุกเฉิน” อำนาจเบ็ดเสร็จยังอยู่ที่ “บิ๊กตู่” 100% 

เผยต่อ “พรก.ฉุกเฉิน” แต่ "ยกเลิกมาตรา9" ไม่ห้ามชุมนุม-ใช้คุมโรคเท่านั้น

ศบค. เคาะ “คลายล็อก เฟส6” อนุญาต 4กลุ่มต่างชาติเข้าไทย

ขณะที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชน ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นค่าตอบแทนการจ่ายเงินเพิ่มพิเศษคนละ 500 บาทต่อเดือน ให้แก่ อสม. และ อสส. รวมจำนวนไม่เกิน 1,054,729 คนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงกันยายน 2563 กรอบวงเงินไม่เกิน 3,622.3195 ล้านบาท เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการโครงการการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

กระทรวงยุติธรรม เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะ มาตรการหรือแนวทาง ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ว่าด้วยเรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ หายตัวไปที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี

สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงนผลการดำเนินการยกระดับการบริการภาครัฐในส่วนที่ขอใช้เงินกู้ เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan : SAL)