"นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ

12 เม.ย. 2563 เวลา 7:08 น.5.2k

“นายก”ประกาศตั้งทีมเฉพาะกิจ 33 คน บริหารจัดการพัสดุ ป้องกัน ควบคุม รักษารักษาโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีอำนาจกลั่นกรอง ยา หน้ากากอนามัย แบบเบ็ดเสร็จ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 9/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จากหน่วยงานต่างๆจำนวน 33 คน 

"นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ

พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการชุดนี้ มีอำนาจกลั่นกรอง ควบคุม การบริการจัดการพัสดุ และเวชภัณฑ์ หน้ากากอนามัย กำหนดราคากลางในการจัดซื้อพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม รักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 

อย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตุว่าเป็นการยึดอำนาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุข มาให้คณะกรรมการชุดนี้ดูแลทั้งหมดโดยไม่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข ของ ศบค. อธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วงงานหลักทำหน้าที่ควบคุมการระบาดของเชื้อโรค และ อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งทำหน้าที่รักษาผู้ป่วย ร่วมเป็นคณะกรรมการ

สำหรับรายละเอียดในประกาศมี ใจความว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 แล้วนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการพัสดุและเวชภัณฑ์สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ประกอบกับข้อ 2 วรรคสองของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

"นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ

องค์ประกอบ (1) ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธาน (2) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รองประธาน (3) อธิบดีกรมบัญชีกลาง รองประธาน (4) อธิบดีกรมศุลกากร รองประธาน (5) อธิบดีกรมการค้าภายใน รองประธาน (6) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ (7) ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ (8) ผู้แทนสำนักงานปลัดลำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ (9) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ (10) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศกรรมการ

(11) ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ (12) ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรรมการ (13) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรรมการ (14) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ (15) ผู้แทนองค์การเภสัชกรรม กรรมการ (16) ผู้แทนกรมการปกครอง กรรมการ (17) ผู้แทนกรมศุลกากร กรรมการ (18) ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กรรมการ (19) ผู้แทนกรมการค้าภายใน กรรมการ (20) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ

(21) ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา กรรมการ (22) ผู้แทนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ (23) ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ (24) ผู้แทนกรมสนับสนุนการสุขภาพ กรรมการ (25) ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ (26) ผู้แทนสมาคมโรงพยาบาลเอกชน กรรมการ

"นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ

(27) ผู้แทนกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการ (28) นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ และเลขานุการ (29) เจ้าหน้าที่ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ (30) เจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกามอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (31) เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ (32) เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(33) เจ้าหน้าที่ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมีหน้าที่และอำนาจ (1) ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรอง โครงสร้างต้นทุนพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัย เพื่อเสนอแนะทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรี (2) พิจารณากลั่นกรองการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัยของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้เหมาะสม

"นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ

(3) พิจารณากลั่นกรองการนำเข้าสินค้าหน้ากากอนามัยเข้ามาในราชอาณาจักร และคำขอรับหนังสืออนุญาตการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักร พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้ขออนุญาตให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัย

(4) พิจารณากลั่นกรองความจำเป็นในการใช้สินค้าหน้ากากอนามัยภายในประเทศหรือความจำเป็นตามสมควร ประกอบคำขอตาม (๓) โดยคำนึงถึงลักษณะจำเพาะของสินค้า ข้อจำกัดด้านทรัพย์สินทางปัญญา ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก ความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้ภายในประเทศ การจัดหาสินค้าหน้ากากอนามัยเพื่อสนับสนุนการจัดสรรให้ใช้ในประเทศตามที่เห็นสมควร พร้อมข้อเสนอ ประกอบการพิจารณาการน้ำเข้าสินค้าหน้ากากอนามัยเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออกสินค้าหน้ากากอนามัยไปนอกราชอาณาจักรของอธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าหน้ากากอนามัย

(5) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกระจายพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัยตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางตลอดห่วงโซ่อุปทาน (6) พิจารณากลั่นกรองเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการผลิต และปริมาณการจำหน่ายพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัย รวมทั้งความต้องการในแต่ละภาคส่วนเพื่อประกอบการพิจารณาของเลขาธิการคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการในการอนุญาตให้ผู้ผลิตกระจายพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน ตลอดจนสินค้าหน้ากากอนามัยให้ทั่วถึง

(7) ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผล สรุปข้อมูลผู้ผลิตเกี่ยวกับ การนำเข้า ราคาซื้อ ราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต ปริมาณการกระจาย ชื่อและที่อยู่ของผู้รับซื้อปลายทาง ตลอดจนข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเวชภัณฑ์ป้องกัน สินค้าหน้ากากอนามัย และรายงานผลการดำเนินการให้นายกรัฐมนตรี ทราบเป็นระยะ

"นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ

(8) ประสานการดำเนินการกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็นหรือส่งเอกสารหลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา (9) ให้ข้อเสนอแนะ และคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุ สำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามที่ได้รับการร้องขอ (10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย (11) ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

(12) ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เป็นที่ปรึกษาตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (13)ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยรวดเร็วและจะเรียกประชุมคณะกรรมการให้ทันท่วงทีมิได้ ให้ประธานกรรมการมีอำนาจใช้อำนาจคณะกรรมการไปพลางก่อนได้ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการที่ประธานกรรมการมอบหมาย สามารถประชุมร่วมกับกรรมการเฉพาะบางคนในเรื่องที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการผู้นั้นได้ โดยอาจเชิญบุคคลอื่นมาร่วมหารือด้วยก็ได้ มติของที่ประชุมตามข้อนี้ถือเป็นมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

"นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ "นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ "นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ "นายก"ยึดอำนาจคุมจัดซื้อสธ.เบ็ดเสร็จ

แท็กที่เกี่ยวข้อง