ตรวจสอบสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" พร้อมวิธีลงทะเบียนรับเงิน 600 บาท

08 ก.พ. 2564 เวลา 21:25 น.120.9k

"เงินอุดหนุนบุตร" 600 บาทเตรียมโอน 10 ก.พ. ตรวจสอบสิทธิได้ที่ http://csgcheck.dcy.go.th พร้อมเปิดวิธีลงทะเบียน เงื่อนไข -คุณสมบัติแบบละเอียด

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เงินอุดหนุนบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จะโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองจำนวน 600 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานว่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้ มีผู้ส่งคำขอเงินอุดหนุนบุตร จำนวน 2,030,320 ราย เป็นจำนวนเงิน 1,361,210,600 บาท  

 

 

 

 

 

สำหรับผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนขอรับสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนบุตรได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th   โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้้


1.เข้าสู่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th   


2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 


3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 


4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 


5.กดค้นหาข้อมูล 

 

หรือในกรณีที่ผู้ปกครองยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร  สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ 


-กรุงเทพมหานคร  ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต 


-เมืองพัทยา ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา


-ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล


 

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียน


-ผู้ปกครอง มีสัญชาติไทย เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย


-เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี  ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 
-แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)


-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)


-บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 


-สูติบัตรเด็กแรกเกิด


-สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย,ออมสิน,ธกส.)อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น


-สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้งครรภ์)


-ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ


-สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และ ผู้รับรองคนที่ 2 

 

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 


-กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 026516534 , 026516902 , 026516920 และ 0 2255 5850 – 7 ต่อ 121 122 123 133 147 152

 
-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด


-ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC โทร 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง


-สำนักงานเขตในกรุงเทพฯ เมืองพัทยา อบต.เทศบาล

 
- กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.DCY.GO.TH 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง