3 มีนาคม 2021

เช็คเลย เกณฑ์ใหม่คปภ.ต่อไลเซนส์ประกัน

28 Jan 2021 12:41 น.
อ่าน 190 ครั้ง

เช็คเลย เกณฑ์ใหม่คปภ.ต่อไลเซนส์ประกัน

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคปภ. 2 ฉบับ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การต่อใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต-วินาศภัย ช่วงโควิด-19


ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคปภ. 2 ฉบับ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  เงื่อนไข การต่อใบอนุญาต ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต-วินาศภัย ช่วงโควิด-19

 

    เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 2 เรื่อง คือ 1.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) พ.ศ.2563 และ2. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) พ.ศ.2563 ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 มกราคม 2564 มีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ลงนามเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563  ประกาศทั้ง 2 ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
    สาระสำคัญของประกาศ 2 ฉบับนี้คือ ให้ยกเลิกประกาศคปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต-ประกันวินาศภัย ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เดิม ที่ประกาศใช้วันที่ 30 มิ.ย. 2563 และให้ใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ตามที่กำหนดในประกาศฉบับใหม่นี้แทน โดยให้ตัวแทนนายหน้าประกันชีวิต-ประกันภัย ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่ 27 ก.พ.-31ธ.ค. 2563 และประสงค์ต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่พฤติการณ์อันจำเป็นสืบเนื่องจากการระบาดสิ้นสุดลง ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่สำนักงานกำหนด 

กรณีผู้ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันชีวิตไม่ผ่านการอบรมตามกำหนด ให้ 

(1.) ผู้ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้ยื่นหนังสือรับรองการอบรมต่อนายทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตชั่วคราวที่สิ้นอายุ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
(2) ผู้ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื่นหนังสือรับรองการอบรมต่อนายทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันชีวิตชั่วคราวที่สิ้นอายุ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564กรณีผู้ขอต่อใบอนุญาตตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัยไม่ผ่านการอบรมตามกำหนด ให้ 
 
(1) ผู้ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ให้ยื่นหนังสือรับรองการอบรมต่อนายทะเบียนได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยชั่วคราวที่สิ้นอายุ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
(2) ผู้ที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ยื่นหนังสือรับรองการอบรมต่อนายทะเบียนได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยนายทะเบียนจะออกใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันวินาศภัยชั่วคราวที่สิ้นอายุ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ที่มา 
1.ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) พ.ศ. ๒๕๖๓

2.ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันวินาศภัย ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID- 19) พ.ศ.๒๕๖๓


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend