“เดินทางข้ามจังหวัด” จ.น่าน ตั้งจุดสกัดเข้า-ออก พื้นที่

01 มิ.ย. 2563 เวลา 6:35 น. 551

“เดินทางข้ามจังหวัด” เริ่มวันนี้ ผู้ว่าฯจ.น่าน ออกคำสั่งแนวทางปฏิบัติการเดินทางเข้าพื้นที่

นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ออกคำสั่งด่วน เรื่องแนวทางปฏิบัติการ เดินทางเข้าจังหวัด  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 มีดังนี้

1. เดินทางเข้าจังหวัด ต้องยอมรับการสุ่มตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ บริเวณด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านโดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนส่ง หรือจุดคัดกรองของท่าอากาศยานน่านนคร

2กรณีเดินทางมาจาก

 2.1 จังหวัดที่ไม่เสี่ยงสูง (ไม่มีรายชื่อตามประกาศ ลงวันที่ 31 พ.ค. 63)  ไม่ต้องกักตัว และให้ปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของจังหวัดน่าน (Nan New Normal)

2.2 จังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง ตามประกาศฯ ลงวันที่ 31 พ.ค. 63 (ได้แก่ กทม.,เชียงใหม่(อ.สันกำแพง) นนทบุรี นราธิวาส ปราจีนบุรี ภูเก็ต ยะลา และสมุทรปราการ) ผู้เดินทางจะได้รับแบบคัดกรองเข้าพื้นที่น่านจากด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านโดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนส่ง หรือจุดคัดกรองของท่าอากาศยานน่านนคร

ให้กรอกประเมินตนเองตามแบบคัดกรอง ลงนามรับรองความถูกต้องและเป็นจริงแล้ว นำไปยื่นภายใน 24 ชั่วโมง ณ สถานที่ดังต่อไปนี้

1.กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ยื่นแบบที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองน่าน

2. กรณีบ้านหรือที่พักอยู่ในเขตหมู่บ้านและตำบล นอกเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้ยื่นแบบที่ผู้ใหญ่บ้าน

3. กรณีพักในโรงแรมและที่พักเอกชน ให้ยื่นแบบที่เจ้าหน้าที่โรงแรมหรือที่พักเอกชน

โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายข้างต้นรวบรวมแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านส่งให้กับที่ทำการปกครองอำเภอทุกวัน

3.ให้พนักงานควบคุมโรค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ 2 ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ดังนี้

 3.1 กรณีมีผลคะแนนผลการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่านอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้เดินทางเฝ้าสังเกตอาการตนเอง (self monitoring) ไม่ต้องกักตัว และต้องรายงานอาการที่ผิดปกติต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นเวลา 14 วัน

3.2 กรณีมีผลคะแนนการประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ 2 แจ้งสาธารณสุขอำเภอ หรือ ผอ.รพ.สต.ภูมิลำเนาประเมินตามแบบคัดกรองผู้เดินทางอีกครั้งหากเห็นว่ามีความเสี่ยงสูง ให้สั่งผู้เดินทางกักตัวภายในบ้านหรือที่พักของตนเองเป็นเวลา 14 วัน

 

“เดินทางข้ามจังหวัด” จ.น่าน ตั้งจุดสกัดเข้า-ออก พื้นที่

4.สำหรับผู้เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตให้ปฏิบัติดังนี้ 

4.1 ยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 

4.2 รับแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน  จากด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน หรือด่านตรวจ หรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้า-ออก พื้นที่จังหวัดน่านโดยชุมชน หรือจุดคัดกรองของสถานีขนส่ง หรือจุดคัดกรองของท่าอากาศยานน่านนคร กรอกข้อมูลและประเมินตนเองตามแบบคัดกรองผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน ลงนามรับรองความถูกต้องและเป็นจริง แล้วนำไปรายงานต่อพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยทันที 

4.3  ให้บุคคลดังกล่าวกักตัวเองอยู่ภายในสถานที่ ซึ่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านกำหนด เป็นเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาในพื้นที่ ทั้งนี้ เมื่อผ่านการกักตัวเอง เป็นเวลา5-7 วันแล้ว หากมีความประสงค์ที่จะกลับไปกักตัวเองที่บ้าน สามารถยื่นความประสงค์ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่ 1 ขอเข้ารับการตรวจวิเคราะห์เพื่อค้นหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากโรงพยาบาลน่าน หากผลการตรวจปรากฏว่า

4. 3.1 ไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เจ้าพนักงานควบคุมโรคจะออกหนังสือรับรองการตรวจวิเคราะห์ ให้และส่งตัวกลับไปกักตัวเองต่อที่บ้านจนครบกำหนด 14 วันและเมื่อเดินทางถึงพื้นที่อำเภอที่เป็นภูมิลำเนาหรือเป็นที่พักระหว่างอยู่ในจังหวัดน่านให้ไปรายงานตัวต่อกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองน่าน (กรณีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองน่าน) หรือผู้ใหญ่บ้าน

4. 3.2 หากพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องเข้ารับการรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลน่านหรือตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดน่านเห็นสมควร

อนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทสามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดน่านได้ โดยให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายกเทศมนตรีเมืองน่าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำกับดูแลการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดน่านด้วย

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

https://drive.google.com/file/d/19lxufuIU1E7AlVAQjgqgp0knXtUFFANH/view?usp=sharing

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

1 มิ.ย."เดินทางข้ามจังหวัด" ได้แล้ว(คลิป)

เดินทางข้ามจังหวัด จ.เพชรบุรี เปิดชายหาดรับนักท่องเที่ยว

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง