"พิษณุโลก"ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ออีก 1 เดือน

03 พ.ค. 2563 เวลา 6:26 น.1.9k

วันที่ 3 พ.ค.63 เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก เผยแพร่

จังหวัดพิษณุโลกห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ต่ออีก 1 เดือน มีผล 3 พ.ค.63

"พิษณุโลก"ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ออีก 1 เดือน

3 พฤษภาคม 2563 หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 6) และ ด้วยเป็นการสมควรผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามลำดับขั้นตอนการควบคุมโอกาสเสี่ยงของบุคคล สถานที่ และประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงตามหลักเกณฑ์ ขององค์การอนามัยโลก และตามผลการประเมินสถานการณ์ของฝ่ายสาธารณสุข หนึ่งในมาตรการผ่อนคลายคือ การห้ามจำหน่ายสุรา นั้น อนุญาตให้จำหน่ายสุราได้ แต่ห้ามดื่มสุราภายในร้าน ให้ซื้อกลับไปดื่มที่บ้านได้
ล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จังหวัดพิษณุโลกได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 22/2563 ได้มีมติคคำสั่งจังหวัดพิษณุโลกที่3302/2563 เรื่องบังคับใช้มาตรการยับยั้งเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลงนามโดยนายพิพัฒน์ เอกภาพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มีผลบังคับใช้ 3 พฤษภาคม 2563 จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย

1. ห้ามบุคคลภาย ออกนอกเคหสถานระหว่าง 22:00 น.ถึง 04:00 นของวันรุ่งขึ้น

2. ห้ามผู้ใดทำกิจกรรมบางอย่างดังต่อไปนี้ คือ /1ห้ามการใช้อาคาร สถานที่ของโรงแรมและสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรมหรือการจัดกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากแต่การดำเนินการสื่อสารแบบทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 2 ห้ามผู้ใดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน อาจมีโอกาสติดต่อสัมพันธ์ได้ง่าย

3 ห้ามร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา

ห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานพิษณุโลกเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่มีผู้อำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนด

5 ให้ผู้ซึ่งพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งหรือกำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทางเข้ามาในเขตพิษณุโลกให้แยกกัก กันหรือคลุมไว้เอกเทศ หรือ ที่ราชการกำหนดไว้ โดยมติดังกล่าว มีผลไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63

โดยทั้ง 5 ข้อมาตรการ ที่ยังต้องมีการควบคุมออกไปอีก 1 เดือน โดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุรา นั้น มีเหตุผลเนื่องจากยังมีผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากจังหวัดกลุ่มสี่ยง ทำให้มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้มีป้องกันการแพร่ระบาดออกไปอีก และ จากข้อกำหนดดังกล่าวโดยเฉพาะการห้ามจำหน่ายสุรา ไปอีก 1 เดือน นั้น ส่งผลให้ร้านค้า ร้านสะดวกซื้อในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการปิดป้ายประกาศตามคำสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อมิให้ลูกค้ามาถามซื้อกันต่อไปอีก 1 เดือน

"พิษณุโลก"ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ออีก 1 เดือน

"พิษณุโลก"ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่ออีก 1 เดือน

แท็กที่เกี่ยวข้อง