ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศมท. อนุญาตคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

25 เม.ย. 2563 เวลา 1:28 น.2.2k

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ(ฉบับที่ 2) 

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และการแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/ผผ.30/ผผ.90) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคมพ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19(Coronavirus Disease 2019(COVID-19)) ยังไม่คลี่คลายลงและดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยและในประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดการปิดด่านพรมแดนทั้งทางบก ทางน้้ำ และทางอากาศในหลายประเทศ ประกอบกับตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ข้อ 3 การปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักรกำหนดให้ปิดช่องทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร รวมทั้งมาตรการควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้างของกระทรวงสาธารณสุข ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของคนต่างด้าวในการเข้ามาหรือกลับออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 87/2557  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2557 และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2563 ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ขยายระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 (รวมทั้งภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ2 (1) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 ไปพลางก่อนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข้อ 2 ให้ขยายระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตามมาตรา 37 (5) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 หรือตามประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง ตามข้อ2 (2)แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

ประกาศณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2563

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศมท. อนุญาตคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศมท. อนุญาตคนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในประเทศเป็นกรณีพิเศษ

แท็กที่เกี่ยวข้อง