เลยสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์

12 เม.ย. 2563 เวลา 23:30 น.975

จ.เลยสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ป้องโควิด12-30เม.ย63

จังหวัดเลย เริ่มประกาศยกระดับมาตรการการเฝ้าระวัง  ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  โดยประกาศสั่งห้ามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด หรือบุคคลใด ขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน และให้ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563  ระบุว่า

ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)  (ฉบับที่ 4)

โดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาด อย่างรวดเร็วและกว้างขวางไปหลายประเทศทั่วโลก โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563  ลงวันที่  26กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  กําหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่ 1 ) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563  เกี่ยวกับโรคดังกล่าว ประกอบกับจังหวัดเลย  พบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัด เลย จํานวน 3 ราย และยังพบการรวมกลุ่มทํากิจกรรมซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส ข้างต้นในจังหวัดเลย จึงจําเป็นต้องกําหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดมากขึ้น

เลยสั่งห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35  แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  ประกอบ ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา9  แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  (ฉบับที่1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดเลย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 10/2563   เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563  จึงออกประกาศเพิ่มเติม ดังนี้

ห้ามร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด หรือบุคคลใด ขาย จําหน่าย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน และให้ สุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ร้านค้า หรือบุคคลตามวรรคหนึ่ง สามารถจําหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ แต่ต้องปฏิบัติตาม ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 52 พระราชบัญญัติความคุมโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563
(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ผู้กํากับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเลย
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง