ออกจากบ้านช่วง"เคอร์ฟิว"ต้องขออนุญาต ผอ.เขต

12 เม.ย. 2563 เวลา 7:05 น.4.6k

ออกจากบ้านช่วง"เคอร์ฟิว"ต้องขออนุญาต ผอ.เขต

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศข้อกําหนด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563  ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 22.00-04.00 น ซึ่งเป็นการออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  และต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563  เพื่อกำหนดข้อยกเว้นในการปฏิบัติตามข้อกําหนด (ฉบับที่ 2) ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นั้นกรุงเทพมหานครจึงอำนวยความสะดวกประชาชนที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาห้ามดังกล่าว

โดยขอให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานขอหนังสือรับรองหรือหนังสืออนุญาตได้ที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ตามที่สถานที่ตั้งเคหสถาน อาคาร บ้านเรือนตั้งอยู่ และให้สำนักงานเขตดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

  1. กรณีที่ประชาชน เอกชน หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ที่มีความจําเป็นสมควรยกเว้นการออกนอกเคหสถาน ในห้วงเวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 (1) - (6) ของข้อกำหนด (ฉบับที่ 3) ซึ่งเป็นการกำหนดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานและอาชีพตามที่ได้รับยกเว้นการห้ามออกนอกเคหสถาน ให้สำนักงานเขตจัดทำเอกสารรับรองความจําเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้าบริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่นๆ เพื่อใช้แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และแนะนําให้บุคคลดังกล่าว แสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่นร่วมด้วย รวมทั้งกำชับให้ผู้ขอหนังสือรับรองปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนด และต้องยอมรับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  สำหรับเอกสารรับรองความจําเป็นดังกล่าว ประชาชนหรือเอกชนสามารถรับรองตนเองหรือรับรองโดยต้นสังกัด ตัวอย่างแบบฟอร์มตามแบบ 1  ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่น ใช้ตัวอย่างแบบฟอร์ม 2 โดยแบบฟอร์มทั้ง 2 แบบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่www.prbangkok.com/th/doccovid-19/

แท็กที่เกี่ยวข้อง