เริ่ม 9 เม.ย. เชียงราย ปิดถนน7สาย เชื่อม เชียงใหม่-พะเยา

05 เม.ย. 2563 เวลา 2:56 น.11.3k

ผู้ว่าเชียงราย ลงนามระงับการใช้ถนน 7 สาย ที่เชื่อมเชียงใหม่-พะยา เพื่อคุมระบาด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงราย ลงนามในคำสั่ง  คําสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เรื่อง ระงับการใช้เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเชียงราย - เชียงใหม่ และ เชียงราย - พะเยา ได้แก่

1. ทางหลวง หมายเลข 109 สายอําเภอแม่สรวย - อําเภอฝาง ตอนแม่สรวย - ห้วยป่าไร่ กม. 33 + 425 ตําบลป่าแดด อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

 

2. ทางหลวง หมายเลข 1150 สายอําเภอพร้าว - อําเภอเวียงป่าเป้า ตอนขุนแจ - เวียงป่าเป้า กม. 53 + 000 เขตติดต่อตาบลบ้านโป่ง อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย กับ ตําบลแม่แวน อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

 

3. ทางหลวง หมายเลข 1202 สายพะเยา - ป่าแดด ตอนสันต้นแหน - ป่าแดด กม. 33+922 เขตติดต่อบ้านสันต้นแหน ตําบลห้วยแก้ว อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา กับ บ้านร่องบงใต้ ตําบลศรีโพธิ์เงิน อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 

4.  ทางหลวง หมายเลข 1292 สายทุน - แม่ลอยไร่ ตอนพวงพะยอม - แม่ลอยไร่ กม. 29 + 100 เขตติดต่อบ้านศรีจอมแจ้ง ตําบลหงส์หินอําเภอจุน จังหวัดพะเยา กับบ้านจําไคร้ ตําบลแม่ลอย อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

5. ทางหลวงชนบท สาย ชร. 3037 แยกทางหลวง หมายเลข 118- บ้านใหม่หมอกจ๋าม อําเภอแม่สรวย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กับอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 

6. ทางหลวงชนบท สาย พย. 4024 แยกทางหลวง หมายเลข 1126 - บ้านทุ่งต้นศรี อําเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย กับอําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา

 

7. ทางหลวงชนบท สาย พย. 2025 แยกทางหลวง หมายเลข 1021 - บ้านใหม่ อําเภอเชียงค้า จังหวัดพะเยา กับอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

 

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือความผิดตามมาตรพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


สั่ง ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

เริ่ม 9 เม.ย. เชียงราย ปิดถนน7สาย เชื่อม เชียงใหม่-พะเยา

เริ่ม 9 เม.ย. เชียงราย ปิดถนน7สาย เชื่อม เชียงใหม่-พะเยา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง