"ตราด"ห้ามคนเข้าพื้นที่เริ่มวันนี้

04 เม.ย. 2563 เวลา 1:56 น.2.6k

ภายหลังการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด  เรื่องโรคติดต่อโควิด-19 ที่ห้องประชุมตราดสีทอง ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 17.30 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม พร้อมกรรมการและนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด ซึ่งที่ประชุมใช้เวลากว่า 4 ชั่วโมง

 

จังหวัดตราดได้ออกคำสั่งจังหวัดตราด ที่ 698/2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระบุว่า

 

มีคําสั่งห้ามบุคคลทั่วไป เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดตราด เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวมีความจําเป็นเพื่อพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพ กู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทําธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม โทรคมนาคมและ ไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจําเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามข้อกําหนด ประกาศ หรือ คําสั่งต่างๆของทางราชการ หรือมีเหตุจําเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

"ตราด"ห้ามคนเข้าพื้นที่เริ่มวันนี้

"ตราด"ห้ามคนเข้าพื้นที่เริ่มวันนี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง