เด็ดขาด! ห้ามแอร์ไลน์บินเข้าไทย 3 วัน 

04 เม.ย. 2563 เวลา 0:13 น.2.6k

“กพท.”ออกประกาศกลางดึก  ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว วันที่ 4-6 เมษายน หลังคนไทยไม่ยอมกักตัว 14 วัน

หลังกลุ่มคนไทยมากกว่า 100 คนเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ และปฏิเสธที่จะเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งจัดสถานที่ไว้รอรับที่ อ.สัตหีบ และ โรงแรม อีก 2แห่ง ในกรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่า ไม่ทราบว่ามีมาตรการดังกล่าว นายกฯเรียกประชุมด่วน หลังคนไทยกลับปท.แหกกฎไม่ยอมกักตัว

 

ต่อเรื่องนี้ (3 เม.ย.63) นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ออกประกาศเรื่องห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว โดยมีรายละเอียดว่าเพื่อประโยชน์ในการป้องกันมิให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD 19) รุนแรงมากยิ่งขึ้น และเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินข้างตันให้ยุติลงโดยเร็ว

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา27  และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497  ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา00.01  น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พศ. 2563 เวลา 23.59 น.

 

2.การอนุญาตการบินที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกให้แก่อากาศยานขนส่งคนโดยสารสำหรับการบินเข้าสู่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาตาม 1 ให้เป็นอันยกเลิก

3. ข้อห้ามตาม 1. ไม่รวมถึงอากาศยานดังต่อไปนี้
(1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military aircraft)
(2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency landing)
(3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง
(4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือ
การขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) (Humanitarian
(5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)
(6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo aircraft)

 

4. ให้ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้ใช้บังคับ อยู่
ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9แห่งพระราชกำหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14  วัน

 

ทั้งนี้ บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สัง ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

เด็ดขาด! ห้ามแอร์ไลน์บินเข้าไทย 3 วัน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง