svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พ.ร.บ.งบปี 63 วงเงิน 3.2 ล้านล้านมีผลบังคับใช้แล้ว

26 กุมพาพันธ์ 2563

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

พ.ร.บ.งบประมาณ 2563 ฉบับเต็ม

สำหรับงบประมาณปี 2563 มีวงเงินรายจ่ายจำนวน 3,200,000 ล้านบาท เป็นการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยกำหนดรายได้สุทธิจำนวน 2,731,000 ล้านบาท และกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวน 469,000 ล้านบาท

กรมบัญชีกลาง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63) ซึ่งเป็นการใช้จ่ายงบประมาณปี 62 ไปพลางก่อน โดยงบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 959,941 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,000,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% จำแนกเป็น

รายจ่ายลงทุนมีการใช้จ่าย จำนวน 60,001 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 593,871 ล้านบาท คิดเป็น 10.10% 

รายจ่ายประจำมีการใช้จ่าย จำนวน 899,940 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 2,406,129 ล้านบาท คิดเป็น 37.40%

สำหรับเงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีมีการใช้จ่าย จำนวน 257,039 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 263,268 ล้านบาท คิดเป็น 97.63%