ฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ลาออกจาก เนชั่นทีวี

26 ต.ค. 2563 เวลา 11:04 น.62.3k

นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย ลาออกจากาตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร มีผล 26 ต.ค. ตั้ง "สุภวัฒน์ สงวนงาม" รักษาการแทนจนกว่าสรรหากรรมการผู้จัดการคนใหม่

นายยศ บุญยืน เลขานุการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ NBC รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 รับทราบการลาออกของนายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย จากตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร ของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 และนายฉัตรชัย จะลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 

ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ อนุมัติแต่งตั้ง นายสุภวัฒน์ สงวนงาม ให้ดำรงแหน่ง รักษาการกรรมการผู้จัดการ แทนนายฉัตรชัย ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 จนกว่าจะมีการสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงดำแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

ขณะเดียวกันยังอนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท จากเดิม: “นายฉาย บุนนาค นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท  เป็น: “นายฉาย บุนนาค นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2563 

นอกจากนั้นยังอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายนามกรรมการผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากบัญชีธนาคารของบริษัทฯ หรือลงนามในเช็คที่ออกในนามบริษัทฯ จากเดิม: “นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ สองในสามท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่จำกัดวงเงิน" เป็น: “นายฉาย บุนนาค นางลักขณา รัตน์วงศ์สกุล นางวรางคณา กัลยาณประดิษฐ กรรมการสองในสามท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน ไม่จำกัดวงเงิน” มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563  โดยไม่มีผลบังคับย้อนหลังต่อลายมือชื่อที่เคยลงนามในเอกสารต่างๆของธนาคาร