TRITN ทยอยเก็บหุ้น GLOCON

29 พ.ค. 2563 เวลา 1:18 น.830


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2)  แจ้งว่าเมื่อวันที่ 21 พ.ค.ที่ผ่านมา บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง(TRITN) ได้มาซึ่งหลักทรัพย์บมจ.โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) จำนวน 0.1474% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 5.085% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ต่อมาในวันที่ 22 พ.ค. TRITN ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ GLOCON อีกจำนวน 7.8265% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ  (รวมได้มาใน 2 วัน 7.9739% ) ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 12.9116% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะเดียวกันเมื่อวันที่ 22 พ.ค. Jamil Mohamed จำหน่ายหลักทรัพย์ GLOCON จำนวน  5.2657% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 7.8203% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง