เปิด 4 ช่องทางแคลมประกันอุบัติเหตุช่วงเคอร์ฟิว

03 เม.ย. 2563 เวลา 13:32 น.2.7k

สมาคมประกันวินาศภัย เปิด 4 แนวทางแจ้งแคลมประกันรถเกิดอุบัติเหตุช่วงเคอร์ฟิว 

นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย ส่งหนังสือถึงสมาชิกสมาคม ถึงแนวทางปฏิบัติในการให้บริการสํารวจภัยสําหรับการจัดการ ค่าสินไหมทดแทนของบริษัทประกันวินาศภัยให้สอดคล้องกับการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาล ที่ห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น ซึ่งทําให้บริษัทประกันวินาศภัยไม่สามารถจัดส่งพนักงานสํารวจภัยออก ให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุได้

 

ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ขับขี่ซึ่งได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคหสถานได้และเกิดอุบัติเหตุระหว่าง เวลา 22.00 - 04.00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น สามารถเลือกดําเนินการได้ดังนี้ 

 

1. แจ้งเหตุผ่านแอพพลิเคชันสําหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ของสํานักงานคณะกรรมการ กํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (Me claim) หรือผ่านแอพพลิเคชันสําหรับแจ้งอุบัติเหตุของ บริษัทประกันวินาศภัยโดยตรง

2. ใช้เอกสารชนแล้วแยก (Knock For Knock Form) สําหรับการประกันภัยรถยนต์ 

3. แจ้งเหตุผ่านระบบออนไลน์อื่น ๆ ที่เป็นช่องทางการติดต่อกับบริษัทประกันวินาศภัย

4. แจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยประสานงานไปยังสถานีตํารวจที่รับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง


ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัยจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุประจําศูนย์รับแจ้งเหตุ (Call Center) ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้บริการรวมถึงให้คําแนะนําต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับผู้เอาประกันภัยหรือ ผู้ขับขี่

 


เปิด 4 ช่องทางแคลมประกันอุบัติเหตุช่วงเคอร์ฟิว

แท็กที่เกี่ยวข้อง