โรงสีตั้งแง่ร่วมนาแปลงใหญ่ ดึงผู้ส่งออกร่วมวงซื้อ-ขอมีเอี่ยวส่งมอบข้าวจีทูจี

27 กุมภาพันธ์ 2560
โรงสีชี้พาณิชย์ดึงรับซื้อข้าวนาแปลงใหญ่ราคาสูงกว่าตลาดเสี่ยงขาดทุน เตรียมชงเรื่องดึงผู้ส่งออกร่วมวงซื้อข้าวต่อจากโรงสีสร้างความมั่นใจ พร้อมเสนอให้โรงสีมีเอี่ยวส่งมอบข้าวจีทูจี ขณะกระทรวงเกษตรฯเล็งเป้าปี 60 เพิ่มนาแปลงใหญ่เป็น 1.05 ล้านไร่ใน 68 จังหวัด

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน จะจัดประชุมหารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทยเพื่อเชื่อมโยงการรับซื้อผลผลิตข้าวจากนาแปลงใหญ่ และเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการชนิด ปริมาณ และคุณภาพข้าวให้ตรงกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานข้าว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพดีนั้น

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ถึงแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรยอมรับว่าเป็นการเซ็นสัญญาร่วมกันระหว่างชาวนากับโรงสี เพื่อเป็นแรงจูงใจชาวนาที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ในส่วนของข้าวได้เกิดความมั่นใจว่าจะมีแหล่งรับซื้อข้าวที่แน่นอน และได้ราคาสูงกว่าตลาด(200-300 บาท/ตัน)แต่ปัญหาของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการคือไม่มีแหล่งจำหน่ายข้าวต่อ ทำให้โรงสีมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนได้ในอนาคตหากราคาข้าวลดต่ำลง

ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่ให้สมบูรณ์ โครงการนี้กระทรวงพาณิชย์จะต้องดึงผู้ส่งออกให้เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงสีที่จะมีผู้ซื้อข้าวต่อที่แน่นอน หรืออีกแนวทางหนึ่งอาจเพิ่มแรงจูงใจให้โรงสีที่เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์หรือได้รับโควตาในการส่งมอบข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีตามที่รัฐบาลได้ไปเซ็นสัญญากับรัฐบาลในต่างประเทศไว้ จากปัจจุบันมีเพียงสมาชิกของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเท่านั้น ที่ได้รับโควตาส่งมอบข้าวจีทูจี เชื่อว่าหากทำเช่นนี้ได้จะทำให้โครงการเกษตรแปลงใหญ่ในส่วนของข้าวบรรลุตามเป้าหมายที่รัฐบาลได้วางไว้

"ปีที่แล้วมีโรงสีเข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวจากนาแปลงใหญ่กว่า 200 รายทั่วประเทศ แต่การรับซื้อข้าวยังมีปริมาณน้อย เนื่องจากข้าวยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพมาตรฐาน และปัญหาอื่นๆ ขณะที่ช่องทางการตลาดตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางยังไม่สมบูรณ์ ดังนั้นในปีนี้จะเร่งทำข้อเสนอต่างๆเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนที่จะเซ็นเอ็มโอยูรับซื้อข้าวจากชาวนาที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้ โดยนำบทเรียนจากปีที่ผ่านมามาทบทวนและแก้ไขร่วมกัน"

แหล่งข่าวจากคณะทำงานนาแปลงใหญ่กรมการข้าว เผยว่า ในปี 2559 นาแปลงใหญ่มีทั้งสิ้น 381 แปลงใน 58 จังหวัด แบ่งเป็นแปลงทั่วไป 336 แปลง และแปลงต้นแบบ 45 แปลง จำนวนเกษตรกรเข้าร่วม 5.59 หมื่นราย พื้นที่รวม 9.49 แสนไร่ ล่าสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานรายงานข้อมูลเข้ามายังส่วนกลางแล้ว 49 จังหวัด จำนวน 301 แปลง มีผลผลิตรวม 1.37 แสนตัน มีโรงสีเข้าร่วมรับซื้อ 153 โรง เกษตรกรขายข้าวได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด 200-500 บาท/ตัน

ขณะที่แหล่งข่าวจากกรมส่งเสราการเกษตรเผยถึงแผนการดำเนินงานนาแปลงใหญ่ในปี 2560 ว่า มีเป้าหมาย 426 แปลงใน 68 จังหวัด พื้นที่ 1.05 ล้านไร่ เกษตรกรเข้าร่วม 7.21 หมื่นราย ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ 6.12 แสนตัน โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะเป็นข้าวหอมมะลิ รองมาเป็นข้าวขาว และข้าวเหนียวตามลำดับ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,239
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2560