สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดสนับสนุนวัคซีนให้พนักงาน-ครอบครัว“ไทยเบฟ”7หมื่นคน

19 มิ.ย. 2564 เวลา 11:40 น.11.4k

ปลัดมหาดไทย สั่งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อำนวยความสะดวกสนับสนุนวัคซีนให้กับพนักงานไทยเบฟเวอเรจ รวมถึงครอบครัว กว่า 7 หมื่นคนใน76 จังหวัด และกรุงเทพฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด จำนวน  2 ฉบับ ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ขอให้สนับสนุนวัคซีนโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดให้กับพนักงานและครอบครัวรวมกว่า 7 หมื่นคนของ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

โดยโทรสารในราชการ กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ระบุว่า ด้วย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ให้กับพนักงานจำนวน 43,201 คนและครอบครัวของพนักงานของ บริษัท ฯ จำนวน 28,244 คนใน76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฎตามสำเนาหนังสือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่สกอ. 600/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

 

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค มท.)พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ เป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของ บริษัท ฯ จึงขอให้กรุงเทพมหานคร พิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครต่อไป

ทั้งนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนฯ ให้บริษัท ฯ ด้วยแล้ว

สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดสนับสนุนวัคซีนให้พนักงาน-ครอบครัว“ไทยเบฟ”7หมื่นคน

สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัดสนับสนุนวัคซีนให้พนักงาน-ครอบครัว“ไทยเบฟ”7หมื่นคน

ข่าวเกี่ยวข้อง:

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง