เข้ม “ล้งผลไม้” เข้าจังหวัดชุมพร

20 พ.ค. 2564 | 12:00 น.

ล้งผลไม้ภาคตะวันออก ตื่น “ชุมพร” ออกประกาศคุมเข้มโควิด กักตัวอย่างน้อย 5 วัน ลงทะเบียน save Chumphon ย้ำฝ่าฝืนโทษปรับ-จำคุก

เมื่อวันที่ 19  พฤษภาค  2564 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้ออกคำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1480/2564 เรื่อง มาตรการสำหรับล้งผลไม้ 1. ทุกล้งต้องจัดทำบัญชีนายจ้าง และแรงงาน จัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ภายใน 5 วัน  2.การเคลื่อนย้ายนายจ้างและแรงงานเข้าพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้เดินทางได้เฉพาะผู้ไม่เป็นโควิด-19 และผู้ที่ไม่อยู่ในระยะกักตัวเท่านั้น และให้มีมาตรการเฉพาะดังนี้

 

2.1 กรณี มาจากพื้นที่เสี่ยง (ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด และควบคุมสูงสุด 17 จังหวัด)

(1)ให้แจ้งรายชื่อต่อศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และลงทะเบียน save chumphon ทุกราย

(2)กักตัวอย่างน้อย 5 วัน

(3)ตรวจหาเชื้อโควิดทุกรายโดยผู้ประกอบการออกค่าใช้จ่าย

(4)หากไม่พบเชื้อจะอนุญาตให้ทำงานได้ชั่วคราว แบบแยกตัว โดยห้ามออกจากพื้นที่ล้งเด็ดขาด และต้องสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน

 

2.2 กรณี มาจากพื้นที่อื่น (พื้นที่ควบคุม 56 จังหวัด)

(1)ให้แจ้งรายชื่อต่อศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ และลงทะเบียน save chumphon ทุกราย

(2)หมั่นสังเกตอาการตนเองจนครบ 14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

2.3 กรณีแรงงานต่างด้าว (เฉพาะในล้งผลไม้) ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับข้อ 2.1

 

3. ต้องมีมาตรการภายในล้งผลไม้ ดังนี้

3.1 สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ที่ทำงาน

3.2 เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร

3.3 มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ

3.4 ห้ามจับกลุ่มมั่วสุม

3.5 จัดทำบัญชีผู้ปฏิบัติงานทุกวัน เพื่อใช้สอบสวนโรค

3.6 หากพบคนสงสัยว่าอาจจะป่วย ให้แจ้งอำเภอทันที

3.7 ปฏิบัติตามสุขลักษณะแนบท้ายคำสั่งอย่างเคร่งครัด

 

ผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตร 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ตามมาตรา 51 และต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

 

แนบประกาศจังหวัดชุมพร

คลิกที่นี่ (ประกาศจังหวัดชุมพร)