ผู้ว่ากทม.ออก9มาตรการสั่งปิดสถานที่คุมโควิด-19มีผลแล้ววันนี้

18 เม.ย. 2564 เวลา 4:00 น.13.6k

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศ 9 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวมีผลแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายนนนี้

นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 24 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เม.ย. 2564 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด กทม. และกำหนดมาตรการควบคุมควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

คณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กทม. จึงได้ประชุมด่วน เพื่อหารือมาตรการควบคุม  ที่ประชุมมีมติให้มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. โดยมีประกาศกรุงเทพมหานครสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24)  สรุปได้ ดังนี้

 1. ปิดสถานที่เพิ่มเติม ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ในการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

2. ปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

3. ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. และสามารถจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในลักษณะนำไปบริโภคที่อื่นได้ไม่เกิน 23.00 น.

4. จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ แต่ห้ามบริโภคในร้าน

5. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. งดให้บริการในส่วนของตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม สวนสนุก

6. ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดินเปิดได้ไม่เกิน 23.00 น.ร้านที่เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดได้ตั้งแต่เวลา 04.00 น. - 23.00 น.

7. สนามกีฬา หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น.

8. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขต หรือสำนักอนามัย กทม.

9. ขอความร่วมมือเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ให้บุคลากรปฎิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง สลับวันทำงาน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสมเพื่อลดการเสี่ยงติดเชื้อ

***มีผลเวลา 00.01 น. ของวันที่ 18 เม.ย. 2564 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่ากทม.ออก9มาตรการสั่งปิดสถานที่คุมโควิด-19มีผลแล้ววันนี้

ผู้ว่ากทม.ออก9มาตรการสั่งปิดสถานที่คุมโควิด-19มีผลแล้ววันนี้

 

 

ข่าวท่ี่เกี่ยวข้อง: