8 พฤษภาคม 2021

ประกาศห้ามคนต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 เข้าราชอาณาจักรไทย

26 Dec 2020 11:46 น.
อ่าน 9,296 ครั้ง

ประกาศห้ามคนต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 เข้าราชอาณาจักรไทย

ราชกิจจาฯ ประกาศแล้วห้ามคนต่างด้าวเป็นโรค “โควิด-19” เข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้หลังจากนี้อีก 30 วัน


เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดโรคต้องห้ามสําหรับคนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๓

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๘๗/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม ผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตํารวจ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๑๒ (๔) และมาตรา ๔๔ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒

 

ข้อ ๓ โรคตามมาตรา ๑๒ (๔) คือ

 

(๑) โรคเรื้อน

 

(๒) วัณโรคในระยะอันตราย

 

(๓) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

 

(๔) โรคยาเสพติดให้โทษ

 

(๕) โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓

 

(๖) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ข้อ ๔ โรคตามมาตรา ๔๔ (๒) คือ

 

(๑) โรคเรื้อน

 

(๒) วัณโรคในระยะอันตราย

 

(๓) โรคเท้าช้าง

 

(๔) โรคยาเสพติดให้โทษ

 

(๕) โรคพิษสุราเรื้อรัง

 

(๖) โรคซิฟิลิสในระยะที่ ๓

 

(๗) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

 

นายกรัฐมนตรี

 

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  ประกาศห้ามคนต่างด้าวติดเชื้อโควิด-19 เข้าราชอาณาจักรไทย


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend