28 กุมภาพันธ์ 2021

ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ

28 Oct 2020 20:33 น.
อ่าน 534 ครั้ง

ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ

ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 เพิ่มเติม ขยายเวลาให้สถาบันการเงินยื่นคําขอกู้ยืมเงินออกไปอีก 6 เดือน ปรับการช่วยเหลือครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น 
วันนี้ (28 ต.ค.63) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกสต. ๖/๒๕๖๓ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ ๒)


1.เหตุผลในการออกประกาศ


ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินตามมาตรการ ที่กําหนดในพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑9 พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกสต. ๒/๒๕๖๓ เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการประคับประคองการประกอบธุรกิจ และเยียวยาผู้ประกอบวิสาหกิจในเบื้องต้น โดยมีระยะเวลา 5 เดือน นับแต่วันที่พระราชกําหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับ โดยยังคงมีวงเงินเหลืออยู่ 


แต่จากสถานการณ์การระบาดในประเทศและในต่างประเทศทั่วโลกยังคงมีความรุนแรง และมีแนวโน้มยืดเยื้อต่อไป โดยมิอาจคาดการณ์ได้ จนส่งผลกระทบต่อการค้า การส่งออก การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทย อย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีผลกระทบต่อผู้ประกอบวิสาหกิจ ในวงกว้างและยืดเยื้อต่อไปอีกระยะหนึ่ง 


ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเห็นสมควรขยายระยะเวลา ให้สถาบันการเงินยื่นคําขอกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยตามพระราชกําหนดข้างต้นออกไปอีก 6 เดือน พร้อมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกหนี้ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น 

 
๒. อํานาจตามกฎหมาย


อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา แห่งพระราชกําหนด การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๓๔ พ.ศ. ๒๕๖๓ 


3.ขอบเขตการบังคับใช้


ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน แก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                         ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ

คลิกอ่านเพิ่มเติม:  ธปท.ประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend