16 เมษายน 2021

การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

16 Oct 2020 15:44 น.
อ่าน 14,529 ครั้ง

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

การบินไทย ออกประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563 เปิด 2 โครงการเออรี่รีไทร์ - ลาหยุดระยะยาว จ่ายชดเชยสูงสุด17.33 เดือน เปิดให้พนักงานยื่นความจำนงสมัครใจลาออก ตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคมนี้ โดยจะทยอยแบ่งจ่าย 12 เดือน เริ่มจ่ายงวดแรกมิถุนายนปี2564


      วันนี้ (16 ตุลาคม2563)  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศบริษัท เชิญชวนพนักงานเข้าร่วม “โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563” หวังดึงพนักงาน 1-2 พันคน สมัครใจลาออก หรือ เออรี่รีไทร์ โดยเปิด 2 โครงการให้พนักงานเลือกสมัครโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือทั้งสองโครงการก็ได้ เปิดให้ยื่นความจำนงตั้งแต่วันที่ 19-28 ตุลาคมนี้ จ่ายชดเชยสูงสุด13.33 เดือน

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้       นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทย ได้ ออกประกาศบริษัทฯ เรื่อง “โครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร พ.ศ.2563” เพื่อขอความร่วมมือให้พนักงานร่วมใจเสียสละลาออก เพื่อองค์กร เนื่องจากสภาพการณ์ปัจจุบันบริษัทยังไม่ทำการบินได้ตามปกติ ทำให้บริษัทไม่มีรายได้จากการทำการบิน ในขณะที่ยังคงมีรายจ่ายมากมาก อันรวมถึงรายจ่ายด้านเงินเดือนพนักงาน

ชาญศิลป์ ตรีนุชกร
          แม้ว่าพนักงานหลายคนจะร่วมกันเสียสละเข้าร่วมโครงการ Together We Can แล้วก็ตาม และการหารายได้เสริมให้แก่บริษัทในระหว่างนี้ แต่เงินสดที่บริษัทมีอยู่ ณ ขณะนี้ อาจจะมีไม่เพียงพอที่จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานไปจนถึงเวลาที่ที่ประชุมเจ้าหนี้และศาลล้มละกลางจะให้ความเห็นชอบต่อแผนฟื้นฟูกิจการ
        โดยการบินไทยได้ออกประกาศโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร 2 โครงการ ให้พนักงานเลือกสมัครโครงการใดโครงการหนึ่ง หรือทั้งสองโครงการก็ได้ ได้แก่ 1. โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (MAP A) และ 2. โครงการลาระยะยาว (LW20) ซึ่งพนักงานที่ร่วมโครงการนี้จะมีสิทธิร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (MAP B)

         โครงการร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan A (MAP A) พนักงานที่สมัครใจลาออก จะได้รับค่าชดเชยสูงสุด 14.33 เดือน โดยเป็นเงินค่าตอบแทนตามค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน บวกเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 เดือนขอเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน  

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

         พนักงานที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าโครงการ การลาออกจะมีผลในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 โดยพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งเงินตอบแทน จะแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็นรายเดือนจำนวน 12 งวดในอัตราเท่ากัน จ่ายงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะจ่ายงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน

        ส่วนโครงการลาระยะยาว (LW20) และร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (MAP B) โดยโครงการลาระยะยาว (LW20) พนักงานที่เสียสละสมัครใจเข้าร่วมโครงการ และได้รับการอนุมัติจากบริษัท จะตกลงลาระยะยาว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน2563-วันที่30 เมษายน 2564 โดยบริษัทจะนับอายุงานของพนักงานต่อเนื่องตลอดระยะเวลาลา
         พนักงานจะได้รับเงินรายเดือนตลอดระยะเวลาลาในอัตราร้อยละ20 ของเงินเดือนสุดท้าย หรือของเงินเดือนเดิมของพนักงานก่อนการปรับลด หากพนักงานเข้าร่วมโครงการต่างๆของบริษัทพนักงานจะไม่ได้รับเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอื่นๆนอกจากเงินรายเดือนดังกล่าวตลอดระยะเวลาลา

 


         ขณะที่ร่วมใจจากองค์กร Mutual Separation Plan B (MAP B) จะให้สิทธิเฉพาะพนักงานที่เสียสละเข้าร่วมโครงการ LW20 ซึ่งพนักงานจะได้รับค่าชดเชยสูงสุด 17.33 เดือน โดยเป็นเงินค่าตอบแทนตามค่าชดเชยตามกฏหมายแรงงาน บวกเงินตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมอีก 4 เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของพนักงาน

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้          ทั้งนี้บริษัทจะประกาศให้พนักงานสมัครใจเสียสละเข้าร่วมโครงการMAP B อีกครั้งประมาณเดือนมีนาคม2564 หลังจากศาลเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ และบริษัทได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กรและสภาพการจ้างแล้ว และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติให้พนักงานทราบประมาณเดือนเมษายน 2564  ซึ่งการลาออกจะมีผลในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 โดยพนักงานจะทำงานวันสุดท้ายในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยจะแบ่งจ่ายค่าชดเชยเป็นรายเดือนจำนวน 12 งวดในอัตราเท่ากัน จ่ายงวดแรกภายในเดือนมิถุนายน 2564 และจะจ่ายงวดต่อไปภายในวันที่ 27 ของแต่ละเดือน

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

 

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

 การบินไทย ออกประกาศ เออรี่รีไทร์ จ่ายสูงสุด 17.33 เดือน เปิดให้ยื่น19-28 ต.ค.นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
เขย่า “การบินไทย” ลดคน-ฝูงบิน
การบินไทย ผุด 2แพ็กเกจ เปิดเออรี่รีไทร์ ร่วมใจจากองค์กร กลางต.ค.นี้
บี้“การบินไทย”สร้างทางรอดองค์กรยืดสภาพคล่องพ้นเส้นตายธ.ค.นี้
การบินไทย ประกาศ ลดเงินเดือนสูงสุด70%-ลาไม่รับค่าจ้าง ถึงธ.ค.นี้

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend