13 พฤษภาคม 2021

เปิดรับเลขาฯ กองทุนฟื้นฟู ครั้งแรกในรอบกว่า 3  ปี

14 Apr 2021 15:10 น.
อ่าน 259 ครั้ง

เปิดรับเลขาฯ กองทุนฟื้นฟู ครั้งแรกในรอบกว่า 3  ปี

“จุรินทร์” รับเผือกร้อน เปิดรับเลขาฯ กองทุนฟื้นฟู ครั้งแรกในรอบ 4 ปี หลัง คสช. ใช้อำนาจ ม.44 เด้งเลขาพร้อมบอร์ด แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้หนี้ ลุ้น ใครจะมารับมรดกหนี้เกษตรกรร่วมแสนล้าน


พลิกย้อนไปเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 26/2560  เรื่องการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มาตรา 44 สาระสำคัญปลดบอร์ด  มาจากเหตุผลกองทุนพัฒนาเกษตรกรได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยการรับซื้อหนี้สิน จากเกษตรกรนั้น ในขณะนี้มีความจําเป็นต้องเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะกรณีที่เป็นหนี้สินเร่งด่วน อันเกิดจากหนี้ที่เกษตรกรถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ที่เกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้และบังคับคดี และหนี้ที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดี

 

แต่ด้วยเหตุที่การดําเนินการที่ผ่านมาของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ไม่อาจบริหารจัดการได้อันเนื่องมาจากปัญหาความโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุน ความเป็นเอกภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ รวมไปถึงปัญหาการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ไม่อาจดําเนินการได้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ปัญหาเหล่านี้ได้สะสมมาเป็นเวลานาน ทําให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหยุดชะงักและไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างทันท่วงที

 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภาคการเกษตรซึ่งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จากวันนั้นจวบจนกว่า 3  ปี เป็นครั้งแรกที่มีการสมัครเลขาธิการคนใหม่

 ประกาศรับสมัครเลขากองทุนฟื้นฟูฯ

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 1 อัตรา  ซึ่งคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ณ วันที่ยื่นใบสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ ดังต่อไปนี้

 1.มีสัญชาติไทย

 2.อายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

3. มีความรู้ความเชียวชาญและประสบการณ์ที่จะปฎิบัติงานกองทุนฯ

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานองค์กรของรัฐ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

6.ไม่เป็นบุคคลซึ่งทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐไล่ออกปลดออกให้ออก หรือเลิกจ้าง เพราะเหตุทุจริตต่อเจ้าน้าที่

7.ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

8.ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

9. ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับกองทุน หรือในกิจการที่กระทำแก่กองทุน

 


ลุ้น เลขาธิการ คนใหม่ สางหนี้เกษตรกร

ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1.พิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารประกอบ จะมีการกำหนดเกณฑ์พิจารณาไว้ดังนี้ 1. ประสบการณ์ ผลงานที่ผ่านมา และผลงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่สมัคร 2.ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และ 3 วิสัยทัศน์ เรื่องการบริหารจัดการองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรสมาชิกในด้านการพัฒนาอาชีพและฟื้นฟูคุณภาพชีวิต การช่วยเหลือและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รวมทั้งพัฒนาศัยภาพในการพึ่งพาตนเองและเกี้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

 

ขั้นตอนที่2.พิจารณาจากการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ มีการกำหนดเกณฑ์การพิจารณาไว้ดังนี้ 1.ทัศนคติเกี่ยวกับกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 2.วิสัยทัศน์ และความคิดริเริ่ม 3.บุคลิกความเป็นผู้นำ และความเชื่อมั่นในตัวเอง เป็นต้น

 

นอกจากนี้เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรอื่นของรัฐ หรือองค์กร/หน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้อำนวยการ/ผู้จัดการ/หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าสายงาน/หัวหน้าแผนก หรือดำรงตำแหน่งที่มีชื่อเรียกว่าอย่างอื่นที่เทียบเท่า หากได้รับการคัดเลือกแล้ว จะมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี ทั้งนี้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการอาคารซีอีซีตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้

 

อนึ่ง สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ มาขึ้นทะเบียนเพื่อให้สำนักจัดการหนี้  กว่า 4.98 แสนราย มูลหนี้ร่วมแสนล้าน คิวต่อไป (อ่านต่อหนังสือพิมพ์หน้า 9 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,670 วันที่ 15 - 17 เมษายน พ.ศ. 2564)

 

 

เอกสารแนบการสมัครเลขากองทุนฟื้นฟูฯ

คลิกดาวน์โหลด

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend