ใครครอบครอง 2 สารพิษ มีโทษจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท

24 พ.ค. 2563 | 06:57 น.

กรมวิชาการเกษตร เร่งประชาสัมพันธ์หลังแบน 2 สารพิษ “พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส” ใครมีครอบครอง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ผิดกฎหมาย มีโทษจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท

กรมวิชาการเกษตร เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบทั่วประเทศแล้ว  ทั้งป้ายโฆษณารถเคลื่อนที่ และการแจ้งผ่านผู้นำชุมชนให้แจ้งเกษตรกรว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ห้ามครองครองวัตถุอันตราย 2 ชนิด ได้แก่ พาราคาวอต และ คลอร์ไพริฟอส หากพบเบาะแสให้แจ้ง ได้ที่ 1. กรุงเทพมหานคร แจ้งที่ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

ใครครอบครอง 2 สารพิษ มีโทษจำคุก 10 ปี ปรับ 1 ล้านบาท

ส่วนภูมิภาคแจ้งที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จ.เชียงใหม่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จ.พิษณุโลก สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จ.ขอนแก่น สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.ชัยนาท สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จ.จันทบุรี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 จ.สุราษฎร์ธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา แต่ถ้าใครฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 10 ปี ปรับสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท 

อนึ่ง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระ ทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ซึ่งลงนามโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาเกี่ยว ข้องกับสารเคมีอันตรายที่ใช้ในภาคการเกษตรและเกิดเป็นประเด็น รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์ในช่วงหนึ่ง

 

โดยมีเนื้อหาระบุดังนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคสอง และมาตรา 18 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ศ.2535 รัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรม โดยความเห็นของคณะกรรมการวัตถุอันตรายออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ยกเลิกรายการเกี่ยวกับวัตถุอันตราย ในบัญชีรายชื่อวัตถุอัน ตรายแนบท้ายประกาศ กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556 ลงวันที่ 28 ส.ค.2556 ดังต่อไปนี้ โดยให้ใช้รายการตามบัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายแนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

 

บัญชี 1 ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

บัญชี 1.1 รายชื่อสารควบคุม

ลำดับที่ 53 คลอร์ไพริฟอส 

ลำดับที่ 54 คลอร์ไพริฟอส-เมทิล 

ลำดับที่ 352 พาราควอต 

ลำดับที่ 353 พาราควอตไดคลอไรด์

ลำดับที่ 354 พาราควอตไดคลอไรด์

 

ข้อ 2 ให้ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามประกาศฉบับนี้ ที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนด

 

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.นี้