13 มิถุนายน 2021

รฟท. เปิดร่างทีโออาร์ 50 หัวรถจักรรอบใหม่ เผย ราคากลาง 6.5 พันล้าน ดีเดย์ 9-23 เม.ย. นี้

10 Apr 2019 11:25 น.
อ่าน 1,702 ครั้ง

รฟท. เปิดร่างทีโออาร์ 50 หัวรถจักรรอบใหม่ เผย ราคากลาง 6.5 พันล้าน ดีเดย์ 9-23 เม.ย. นี้


ดีเดย์ รฟท. ประกาศร่าง TOR โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ 50 คัน รอบใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลาง 6,562 ล้านบาท เริ่ม 9-23 เม.ย. 62 ก่อนเร่งชงบอร์ด รฟท.

 

รฟท. เปิดร่างทีโออาร์ 50 หัวรถจักรรอบใหม่ เผย ราคากลาง 6.5 พันล้าน ดีเดย์ 9-23 เม.ย. นี้

 

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า อยู่ระหว่างการประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการซื้อรถจักรดีเซลไฟฟ้า (Diesel Electric Locomotive) (รถจักรดีเซลไฟฟ้า AC - AC) น้ำหนักกดเพลา 16 ตัน/เพลา พร้อมอะไหล่ จำนวน 50 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ราคากลาง 6,562 ล้านบาท

โดย รฟท. เริ่มเปิดรับฟังความเห็นตั้งแต่วันที่ 9-23 เม.ย. นี้ พร้อมกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในรายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ อาทิ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

นอกจากนั้น ยังไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รฟท. ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

 
โดย รฟท. กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 915 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือ วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รฟท. ให้ส่งมอบพัสดุ โดยการส่งมอบพัสดุจะแบ่งเป็นงวด ๆ ดังนี้ งวดที่ 1 จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คัน ภายใน 480 วัน งวดที่ 2 จำนวนที่เหลือ ภายใน 915 วัน

 

รฟท. เปิดร่างทีโออาร์ 50 หัวรถจักรรอบใหม่ เผย ราคากลาง 6.5 พันล้าน ดีเดย์ 9-23 เม.ย. นี้

 

"เบื้องต้นนั้น กำหนดไว้ว่า ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 6.5 แสนบาท โดยในครั้งนี้เป็นการเปิดรับฟังความเห็นเป็นครั้งที่ 2 เมื่อครบกำหนดจะเร่งสรุปรายงานคณะกรรมการ รฟท. เพื่อเร่งผลักดันเปิดประมูลโดยเร็วต่อไป"
 

รฟท. เปิดร่างทีโออาร์ 50 หัวรถจักรรอบใหม่ เผย ราคากลาง 6.5 พันล้าน ดีเดย์ 9-23 เม.ย. นี้

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend