ติดเชื้อโควิดพุ่ง ผู้ว่าฯสงขลา ออกประกาศสั่งปิดพื้นที่เสี่ยง 8 แห่ง

13 เม.ย. 2564 เวลา 10:40 น.10.0k

ติดเชื้อโควิดพุ่ง ผู้ว่าฯสงขลา ออกประกาศสั่งปิดพื้นที่เสี่ยง 8 แห่ง ตั้งแต่ 20.00-05.00 น.ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เม.ย. หลังพบผู้ติดเชื่อวันนี้ 10 ราย ฝ่าฝืนทั้งจำและปรับ

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสงขลา สงขลา ได้ออก คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ที่ 16/2564  เรื่อง การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามที่ได้มีประกาศ ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ออกไปจนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  และโดยที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และ ผู้ติดเชื้อได้กระจายตัว ออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว หลายรายมีกรณีเชื่อมโยงกับการเข้าใช้บริการของสถานบันเทิง หรือ สถานบริการประเภทต่างๆ โดยที่มิได้แสดงอาการของโรคและได้แพร่โรคออกไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเชื้อโรคสายพันธุ์ที่สามารถระบาดได้รวดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ ประกอบกับเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีผู้เดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และอาจมีกิจกรรมการรวมกลุ่มคนในสถานที่เสี่ยงต่างๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไปสู่บุคคลอื่นได้ เพื่อป้องกันและระงับยับยั้งการระบาดของโรค มิให้แพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดและเร่งด่วนสำหรับสถานที่เสี่ยงต่อการแพร์โรค อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 (7) และมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา

คำสั่งจังหวัดสงขล่า

 

ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15 ) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ข้อ6  (1) ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 20/2564  เมื่อวันที่ 13เมษายน พ.ศ. 2564 จึงออกคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง

ดังต่อไปนี้

1.หาดชลาทัศน์ ตลอดแนวถนนช้าย-ขวา ตั้งแต่โค้งเก้าเส้ง-วงเวียนประติมากรรมคนอ่าน

หนังสือ

2.สวนสองทะเล ตลอดแนวถนนช้าย-ขวา ตั้งแต่ประติมากรรมหัวพญานาค-ท่แพขนานยนต์

3.หาดสมิหลา ตั้งแต่หลังโรงแรมบี.พี. สมิหลาบีซ-ลานว่าว

4.แหลมสนอ่อน-หลังอะควาเรียม

5.สนามลานว่าว

6.ลานกิจกรรมสระบัว

7.สวนเสรี (ตรงข้ามโรงแรมบี.พี. สมิหลาบีช)

8.สวนสาธารณะเมืองสงขลา (สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ)

โดยห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกันในพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 20.00. นาฬิกา จนถึง 05.00นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ปิดสถานที่

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีความผิดตามมาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ

พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และอาจมีความผิดตามมาตรา 18

แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ถุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีและปรับ

ไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ลั่ง ณ วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

สำหรับจังหวัดสงขลา วันนี้ (13 เมษายน) โควิด19 มีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 10 ราย 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“สงขลา” ติดโควิดเพิ่ม 6 ราย  แจ้งผู้เที่ยวสถานบันเทิง 7 แห่งในหาดใหญ่ ตรวจหาเชื้อด่วน

นักวิจัยไทยค้นพบ"แมลงสาบทะเล"2ชนิดใหม่ของโลก

รวมข่าว "โควิด-19" วันที่ 13 เม.ย.64 แบบอัพเดทล่าสุด

“ดร.กนก”แนะรัฐแก้ปัญหาโควิดรอบ 3 หยุดให้ราชการจูงจมูก

โควิด19 ติดเชื้อ จังหวัดเชียงใหม่ทะลุเกินพันคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดรพ.สนาม 400 เตียง

แท็กที่เกี่ยวข้อง