13 มิถุนายน 2021

ประกาศยกเว้นตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน

22 Mar 2021 20:46 น.
อ่าน 636 ครั้ง

ประกาศยกเว้นตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน

ราชกิจจาฯ ประกาศยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พ.ค.64 เพื่อบรรเทาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 


วันนี้(22 มี.ค.64 ) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ได้มีประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง ให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน นํารถไปตรวจสภาพ พ.ศ. 2541 ไว้แล้ว นั้น

โดยที่ประกาศดังกล่าวกําหนดให้เจ้าของรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนต้องนํารถ เข้ารับการตรวจสภาพก่อนเสียภาษีประจําปี และตรวจสภาพตามรอบ 4 เดือน หรือ 6 เดือน แล้วแต่กรณี ซึ่งปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นใน ประเทศไทย ส่งผลทําให้การเดินทางของประชาชนลดลงจากสถานการณ์ปกติเป็นอย่างมาก กระทบต่อผู้ประกอบการรถยนต์รับจ้าง เจ้าของรถยนต์รับจ้าง ผู้ขับรถยนต์รับจ้าง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทา เยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับรถยนต์รับจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ รถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530 

นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักรจึงออกประกาศให้ยกเว้นการตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ไม่เกินเจ็ดคน ที่ถึงกําหนดตรวจสภาพเพื่อเสียภาษีประจําปี หรือครบกําหนดตรวจสภาพตามรอบ 4 เดือน หรือ 6 เดือน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีการตรวจสภาพเพื่อขยายอายุการใช้งานจาก 9 ปี เป็น 12 ปี

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564๔

จิรุตม์ วิศาลจิตร 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

นายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร

                                               ประกาศยกเว้นตรวจสภาพรถยนต์รับจ้างบรรทุกไม่เกิน 7 คน

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend