บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเราชนะงวดที่ 7 จำนวน 700 บาท

18 มี.ค. 2564 เวลา 8:08 น.11.5k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้ถือบัตรจำนวน 13.8 ล้านใบ เตรียมรับเงินเราชนะงวดที่ 7 จำนวน 700 บาท กระทรวงการคลัง พร้อมโอนให้ใช้จ่าย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นกลุ่มแรกที่ได้รับเงินเยียวยาเราชนะ โดยไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com โดย กระทรวงการคลัง โอนให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.8 ล้านคน รับเงินเยียวยา สูงสุดจำนวน 700 บาท 

สำหรับรายละเอียดโอนเงินเยียวยาเราชนะ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สัปดาห์ละ 675-700 บาท 
 

ส่วนรายละเอียดที่ กรมบัญชีกลาง โอนเงินเราชนะให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีดังนี้

งวดที่ 1 วันที่ 5 ก.พ.

 • โอนเงินสูงสุด 700 บาท

งวดที่ 2 วันที่ 12 ก.พ. 

 • โอนเงินสูงสุด 700 บาท

งวดที่3 วันที่ 19ก.พ.

 •  โอนเงินสูงสุด 700 บาท

งวดที่4 วันที่ 26ก.พ. 

 • โอนเงินสูงสุด 700 บาท

งวดที่ 5 วันที่ 5 มี.ค.64

 • โอนเงินสูงสุด 700 บาท

งวดที่ 6 วันที่ 12 มี.ค.64 

 • โอนเงินสูงสุด 700 บาท

งวดที่ 7 วันที่ 19 มี.ค.64 

 • โอนเงินสูงสุด 700 บาท

งวดที่ 8 วันที่ 26 มี.ค.64

 • โอนเงินสูงสุด 700 บาท

ส่วนการโอนเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งการโอนเงินดังนี้

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีได้รับเงินเยียวยาเราชนะ 675 บาท
 • กลุ่มที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงินเพิ่มเติม 700 บาทต่อคน
   

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

 • เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามเงื่อนไขการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 • ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ
 • ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด (ปีภาษี 2562)
 • ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด (31 ธันวาคม 2563)

ครม. เห็นชอบ (15 ก.พ.64) ปรับคุณสมบัติผู้รับสิทธิเราชนะ ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐ สามารร่วมรับสิทธิโครงการเราชนะได้ เพิ่มเติม 3 กลุ่ม คือ

 • ลูกจ้างแบบจ้างเหมาของหน่วยราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกลุ่มลูกจ้างที่จ้างผ่านบริษัท ไม่ได้ขึ้นตรงกับหน่วยราชการโดยตรง
 • ลูกจ้างรายวันส่วนราชการ
 • อาสาสมัครต่างๆ ทั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร (อสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลัง โอนเงินเราชนะงวดที่5 วันนี้สูงสุด700บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินงวดที่5 จ่ายสูงสุด700 บาทโอนวันไหนเช็กที่นี่

รู้ยัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน คลัง สิ้นสุดจ่ายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ 500 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เงินเราชนะ เดือนมี.ค.จ่ายสูงสุด 700 บาทโอนเงินเข้าวันไหนสรุปม้วนเดียวจบ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เดือนมี.ค.มีเงินเยียวยาอะไรโอนบ้างสรุปชัดๆที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง