7 พฤษภาคม 2021

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการพนักงานกู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

28 Jan 2021 11:35 น.
อ่าน 43,769 ครั้ง

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการพนักงานกู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ 1,500,000 บาท


 

แม้ ธนาคารออมสิน จะปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอป MyMo ไปแล้ว  โดยธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อเสริมพลังฐานราก และ โอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้ไปแล้วกว่า 4.4 แสนราย จำนวนเงินให้กู้กว่า 11,500 ล้านบาท โดยในจำนวนนี้เป็นลูกค้าสินเชื่อเสริมพลังฐานราก กว่า 3 แสนราย (ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท) และเป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือ สินเชื่อฉุกเฉิน จำนวน 1.4 แสนราย (ให้กู้รายละ 10,000 บาท)

 

อย่างไรก็ตาม ธนาคารออมสิน ยังมีสินเชื่ออีกหลายประเภทให้ประชาชนยื่นกู้เพื่อใช้จ่าย ล่าสุด ธนาคารออมสิน สินเชื่อสวัสดิการพนักงาน กู้ได้ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท  

สำหรับรายละเอียดสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

 

รายละเอียดสินเชื่อ

1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน

 • กรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร  (ส่วนกลาง)  ให้กู้ได้สูงสุด  ไม่เกิน  30  เท่าของเงินเดือนผู้กู้  แต่ไม่เกินรายละ  1,500,000  บาท
 •  กรณีสาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน  10  เท่าของเงินเดือนผู้กู้ แต่ไม่เกินรายละ  1,000,000  บาท

 

2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  90  ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร  หรือ ไม่เกินร้อยละ  85  ของราคาประเมินห้องชุด  ทั้งนี้  กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ  80  ของราคาประเมินที่ดิน  และไม่เกิน  2,000,000  บาท

 

ดอกเบี้ย

 

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

การชำระหนี้เงินกู้

 

การชำระเงินกู้ ให้หน่วยงานของผู้กู้รวบรวมเงิน นำส่งชำระหนี้ให้ธนาคารเป็นรายเดือน โดยธนาคารจะจ่ายเงินตอบแทน ให้แก่หน่วยงาน ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินต้นที่ได้รับชำระ ในเดือนนั้น

 

ระยะเวลาชำระเงินกู้

กรณีใช้บุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 7 ปี  และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 30 ปี (ขึ้นอยู่กับประเภทสินเชื่อ) โดยนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา  ยกเว้น  กรณีใช้ที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน  10  ปี

 


รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชน
 2. เป็นลูกจ้างของสถาบันการศึกษาเอกชน  สถาบันการเงิน  องค์กรอื่น ๆ  ตามที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น  และนิติบุคคลอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 3. มีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์  และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน  60  ปี
 4. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

หลักประกัน

 

 1. กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน
  – มีอายุครบ  20  ปีขึ้นไป  และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลา ที่ชำระเงินกู้  ต้องไม่เกิน  60  ปี
  – ทำงานในหน่วยงานเดียวกับผู้กู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 2. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

 

เอกสารประกอบการขอกู้และค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจาตัวพนักงานหน่วยงานเอกชน หรือสำเนาบัตรประชาชน
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาใบสาคัญการสมรส สำเนาใบสาคัญการหย่า สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
  สำเนาใบสาคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)
  หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และเงินรายได้อื่น (ถ้ามี)

 

เอกสารการค้ำประกัน กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สำเนาโฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือห้องชุด
  แบบแปลนอาคาร/ภาพถ่ายอาหารทั้ง 4 ด้าน (ถ้ามี)
  สำเนาสัญญากู้เงินและสำเนาสัญญาจานอง อันเป็นมูลหนี้จานองเดิม (ถ้ามี)
  หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน (ถ้ามี)
  หนังสืออื่นๆ ตามความจาเป็นที่ใช้ในการขอกู้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่อข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กู้ได้ไม่เกิน 5 ล้าน เช็กที่นี่

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เช็กผลลงทะเบียน 3 ขั้นตอนที่ www.gsb.or.th

ธนาคารออมสิน เพิ่มปุ่มเยียวยาสินเชื่อ บนหน้าเว็บไซต์ www.gsb.or.th คลิกลงทะเบียนเข้าถึงง่ายขึ้น

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปMyMo อีกรอบเริ่มแล้ววันนี้

เปิดขั้นตอนวิธีกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ผ่านแอป "MyMo"

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend