ประกาศแล้ว กฎกระทรวงวางกติกาใหม่เรื่อง"กัญชง"

31 ธ.ค. 2563 เวลา 7:21 น.552

กฎกระทรวงใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วางกติการการผลิต จำหน่าย ใช้กัญชง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด

กฎกระทรวงใหม่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว วางกติการการผลิต จำหน่าย ใช้กัญชง เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่แล้ว กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 107 ก ราชกิจจานุเบกษา 30 ธันวาคม 2563 โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับเดิม และให้กฎกระทรวงใหม่นี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ให้ใช้บังคับตั้งแต่ 29 ม.ค.2564)

กฎกระทรวงนี้ทั้งสิ้น 46 ข้อ แบ่งเป็น 4 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 การขออนุญาต (ข้อ 4-11) หมวด 2 การอนุญาต (ข้อ 12-24) หมวด 3 การดำเนินการ (ข้อ 25-38) และหมวด 4 เบ็ดเตล็ด (ข้อ 39-40) และ บทเฉพาะกาล (ข้อ 41-46)
    

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559  ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน ประกอบกับมาตรา 26/2(2)  และวรรคสาม มาตรา 26/3 วรรคสาม และมาตรา 26/5  วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บัญญัติให้การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการใช้กัญชงให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมให้มีการพัฒนากัญชงคุณภาพดี มีมาตรฐาน สามารถส่งออกได้ รวมทั้งป้องกันมิให้มีการนำกัญชงไปใช้ในทางที่ผิด 

อ่านรายละเอียด 
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ.2563  

แท็กที่เกี่ยวข้อง