svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

วิธีกู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ธ.ออมสิน ทำยังไงถึงจะได้รับอนุมัติ 

11 พฤศจิกายน 2563

ตรวจสอบวิธียื่นขอกู้ สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก กับ ธนาคารออมสิน เพื่อให้ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน เปิดให้กู้เงินผ่าน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ที่ปล่อยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้มีรายได้ประจำ และบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก กับ ธ.ออมสิน ดำเนินการมาถึงรอบ 2 ผ่านการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking  หรือ แอปพลิเคชั่น MyMo 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กที่นี่ สินเชื่อเสริมพลังฐานรากธนาคารออมสิน กู้5หมื่น ดอกเบี้ย 0.35%

สมัคร "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ธ.ออมสิน จะรู้ผลได้ยังไง เช็กได้ที่นี่ 

กู้สูงสุด 5 หมื่นบาท สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธ.ออมสิน ผ่านแอปฯ“MyMo”

 

แต่มีคำถามเข้ามามากมายว่า ใครเข้าหลักเกณฑ์สามารถลงทะเบียนขอกู้ได้บ้าง สินเชื่อออมสินเสริมพลังฐานราก ไม่ผ่านเพราะอะไร 

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอป MyMo คืออะไร?

- เป็นสินเชื่อตามนโยบายรัฐ เพื่อหวังช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบอาชีพทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสามารถยื่นขอสินเชื่อและจัดทำสัญญากู้เงินได้ด้วยตนเองผ่านช่องทาง MyMo โดยไม่ต้องไปติดต่อสาขา

 

ใครขอกู้สินเชื่อออมสินได้บ้าง?

ตอบ ต้องเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่มี MyMo และมีคุณสมบัติ ดังนี้

- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

- อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยทางธรรมชาติ

- เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

- ผู้มีรายได้ประจำ ได้แก่ พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจํา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

- ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

- ลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน และพนักงานหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ไม่สามารถกู้ได้

 

วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อรายเท่าไร?

ตอบ ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน รายละไม่เกิน 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักประกันสินเชื่อ และยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่าไร

ตอบ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ 

 

สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน MyMo ได้ถึงเมื่อไร

ตอบ สามารถขอสินเชื่อได้ถึงวันวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการฯ

กรณีลงทะเบียนเพื่อขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว) ผ่าน website ธนาคาร สามารถยื่นขอกู้ผ่าน MyMo ได้หรือไม่?

ตอบ หากยังไม่เคยได้รับการอนุมัติสินเชื่อฯ ดังกล่าว สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้

 

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อคืออะไร?

ตอบ ธนาคารจะพิจารณาประวัติการชำระหนี้ของลูกค้าจากข้อมูลเครดิตบูโร (Credit Bureau) ประกอบกับข้อมูลลูกค้าจากแบบแสดงข้อมูลลูกค้า (KYC/CDD) ที่ลูกค้าเคยให้ไว้กับธนาคาร

 

ต้องเตรียมเอกสาร / ข้อมูลอะไรบ้างในการขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo)?

ตอบ ใช้เพียงข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน โดยลูกค้าไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ เพิ่มเติม แต่ต้องมี e-mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ (e- Contract)

 

ระยะเวลาการผ่อนชำระ?
ตอบ ชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) โดยปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 งวดแรก

 

ลูกหนี้ที่เข้ามาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เพิ่มเติมในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 (พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้หรือไม่?

ตอบ สามารถขอกู้ได้

 

ลูกค้าสินเชื่อธนาคารกลุ่มใด ไม่สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน Mobile Banking (MyMo) ได้?

ตอบ 1.ลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคาร หรือลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ปิดบัญชีสินเชื่อเกิน 3 ปี 2.กรณีที่ลูกค้ายังเป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ดังนี้

 

บุคคลในครอบครัวที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่?

ตอบ สามารถขอกู้ได้ แต่ต้องมีแหล่งที่มาของรายได้แยกกันอย่างชัดเจนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

 

ขั้นตอนการขอกู้ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ตอบ สามารถทำธุรกรรม ผ่าน MyMo มีรายละเอียด ดังนี้

- เข้าเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

- กรอกเลขหลังบัตรประชาชน

- ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

- เลือกวงเงินขอกู้ที่ต้องการ

- กดยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลเครดิต

– กรอกรหัส OTP

- รอการแจ้งผลการอนุมัติ ภายใน 24 ชม. โดยหน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “อยู่ในระหว่างพิจารณา”

 

เมื่อได้รับแจ้งว่าผ่านเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อแล้วต้องทำอย่างไร?

ตอบ - จะต้องเข้าไปทำรายการ (ทำสัญญา) ใน MyMo ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดย 

- เข้าใช้งาน MyMo ไปที่เมนู สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก หน้าจอ MyMo จะแสดงข้อความ “คุณผ่านการพิจารณา” ให้กด "ถัดไป" 

- ระบบจะสร้างสัญญากู้เงินโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบและกด "ยอมรับ"

- ใส่รหัสผ่าน MyMo (Passcode) และ ใส่รหัส OTP

- ระบบงานจะโอนเงินกู้เข้าบัญชีหลัก (Primary Account)

- เมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักใน MyMo

ช่องทางการชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานราก?
ตอบ ลูกค้าสามารถชำระสินเชื่อได้ 3 ช่องทาง
- หักผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ
- ชำระด้วยตนเองผ่าน MyMo
- ชำระด้วยตนเองผ่านธนาคารออมสินสาขาทั่วประเทศ

 

ที่มา ธนาคารออมสิน 

 

"คนละครึ่ง" เคล็ดลับใช้ แอป "เป๋าตัง" เปิด G-Wallet แก้ปัญหายืนยันตัวตน

ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ2 ยืนยันตัวตนคนละครึ่งไม่ผ่าน ATM กรุงไทยมีตัวช่วย

ลงทะเบียนคนละครึ่ง รอลุ้นอีก 14 วัน ได้สิทธิแล้วไม่ใช้