svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค. ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

11 พฤศจิกายน 2563

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค. ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

จากที่คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.ได้มีมติ 4 : 3 เสียง อนุมัติให้มีการควบรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล ดีเวลลอปเม้น จำกัด กับบริษัท เทสโก้ สโตร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาหลังการควบรวม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่มีอำนาจตัดสิน 7 คน ให้ซีพีควบรวมกิจการ ในจำนวนนี้มี 4 เสียง ที่เห็นชอบ ประกอบด้วย

 

 1.กฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์   รองประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า  ประวัติจบการศึกษา จาก Master of Arts in Policy and Administration, University of Wisconsin at Madison, 1979 และBachelor of Arts, University of Western Australia, 1975  สำหรับการทำงาน เป็น ประธานคณะกรรมการ การค้าและสิ่งแวดล้อม ขององค์การการค้าโลก,เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก ณ นคร เจนีวา,รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ฝ่ายบริหาร CIO CFO,อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี และกรุงบรัสเซลส์ สหภาพยุโรป,ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลาง ก่อนจะมาเป็นรองประธานคณะกรรมการแข่งขันฯ

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค.  ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

 

2.นายสมชาติ สร้อยทอง  กรรมการการแข่งขันทางการค้า   เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมการค้าภายใน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปนั่งเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์   และกาวไปสู่ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ก่อนจะถูกโยกมานั่งรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และล่าสุดนั่งเป็นกรรมการบอร์ดแข่งขันฯ  จบการศึกษาพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538  และนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2519

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค.  ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

 

3.ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล อดีตนักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน),  คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์,  อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และ ผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อการนวัตกรรม SME ก่อนจะมานั่งเก้าอี้บอร์ดแข่งขันทางการค้าในชุดปัจจุบัน  การศึกษาจบจาก เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต, University of East Anglia, Norwish, สหราชอาณาจักร และดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), University of Birmingham, Birmingham, สหราชอาณาจักร

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค.  ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

 

และ 4.  นายสมเกียรติ ตันกิตติวัฒน์ บอร์ดแข่งขันทางการค้าเสียงสุดท้ายที่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการของซีพี เคยนั่งเป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อาดามัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท เทอร์ราไบท์ เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน),กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1998) จำกัด (มหาชน), ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด, รองกรรมการผู้จัดการบริษัท คัฟเวอร์แนนท์ จำกัดและ ,รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด ก่อนจะมานั่งเป็นบอร์ดในชุดปัจจุบัน จบการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต เอกวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการจัดการมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค.  ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

ขณะที่กรรมการเสียงข้างน้อยที่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการ มี 3 เสียง ซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง 3 คน ประกอบด้วย 1.ศาสตราจารย์สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานบอร์ดแข่งขันฯ ซึ่งเคยนั่งเป็น กรรมการคุ้มครองจริยธรรม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง,  กรรมการนโยบายและติดตามงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร์, กรรมการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระทรวงการคลัง,กรรมการสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ,กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์,คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจบการศึกษาจากเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต  Syracuse University, USAเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต   Syracuse University, USAและเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค.  ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

 

 2.นายสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ กรรมการแข่งขันฯ  อดีตผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า,อดีตรองอธิบดีกรมการค้าภายใน,อดีตอนุกรรมาธิการพาณิชย์ สนช.,กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (ชุดรักษาการ),ก่อนจะมาเป็นบอร์ดแข่งขันทางการค้าชุดปัจจุบัน จบการศึกษา  หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. นบส. 2 รุ่นที่ 5 (ปี 2556),หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. นบส. รุ่นที่ 54 (ปี 2550)มพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค.  ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"

 

และ 3.นางอร่ามศรี รุพันธ์ กรรมการแข่งขันทางการค้า  เดิมเป็น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้แก่ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันการศึกษาก่อนจะมาเป็นผู้แทน กรมการค้าภายใน เข้าร่วมประชุมสัมมนาและนำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบังคับใช้ กฎหมายและการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าในเวทีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า ประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งกรมการค้าภายในที่ 98 / 2559และประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามคำสั่งกรมการค้าภายในที่ 262 / 2558 ก่อนจะมานั่งเก้าอี้บอร์ดแข่งขันทางการค้า  โดยจบการศึกษาจากเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เปิดประวัติ 7 กรรมการกขค.  ใครเห็นชอบ-คัดค้านซีพีควบ "โลตัส"