ประกาศปิดกั้นจราจรยาวถึงสิ้นปี 64 สร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

22 ก.ย. 2563 เวลา 14:15 น.16.2k

ราชกิจจาฯ ประกาศข้อบังคับตำรวจจราจรปิดกั้นจราจรช่วงแคราย-มีนบุรี เพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ยาวถึงสิ้นปี 64 เหตุผู้รับเหมาก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ

 

วันนี้(22 ก.ย.63) เว็บไซต์ราชกิจนุเบกษา ได้ประกาศข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓

 

ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี ได้ทำการก่อสร้างในระยะที่สามตามแผนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบริษัท ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) ได้ส่งแผนการใช้ผิวการจราจรในเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี และได้เข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติให้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เพื่อปิดกั้นช่องทางการจราจรบางส่วน บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี ซึ่งได้มีการออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจร บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

 

 

ต่อมาได้รับแจ้งจากบริษัท ชิโนไทย เอ็นจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) การก่อสร้างนี้ยังดำเนินการไม่เสร็จสิ้น ประสงค์จะขอปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย- มีนบุรี ต่อไปอีก

 

ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการจราจร จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร จึงออกข้อบังคับต่อไปนี้

 

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจร บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๓”

 

ข้อ ๒ ข้อบังคับฉบับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

ข้อ ๓ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณอุทยานมกุฎรมยสราญ ถึงแยกแคราย ระยะ ๗๓๕ เมตร โดยดำเนินการปิดเบี่ยงจราจรทางคู่ขนาน ช่องที่ ๒ (นับจากทางเท้า)

 

๑ ช่องทางและเลนหลักชิดเกาะสีแบ่ง ๑ ช่องทาง มุ่งหน้าแครายและปิดเบี่ยง (ขยาย) ๒๔ ชั่วโมง เพื่องานก่อสร้างสถานี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: 

ประกาศปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และ ถนนแจ้งวัฒนะ