25 กุมภาพันธ์ 2021

โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้

25 Jun 2020 15:44 น.
อ่าน 334 ครั้ง

โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้

    ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิกา รพร้อมเปิดเรียน 1 กรกฎาคม นี้ 


ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ยืนยัน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้  โดยยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ
     

นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อม การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ว่า ตามที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 และได้มีการเลื่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้

เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ตามกำหนด ทางคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (คศจ.) ได้วางมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แจ้งให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตระหนักในการป้องกันโรค พร้อมจัดการเรียนการสอนแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal  อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือบ่อย ๆ การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยยึดหลักว่า "มีไข้ ไม่สบาย หยุดเรียน พบหมอ" และจัดทำแผนมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยยึดหลักตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งมาตรการป้องกันหรือคู่มือการป้องกันของส่วนราชการจากต้นสังกัด
    

โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมของสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่  ความพร้อมขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ 96%  อีกส่วนหนึ่งที่มีความพร้อมน้อย หมายถึงว่ามาตรการยังไม่รัดกุมเท่าที่ควร ในส่วนนี้หน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลอยู่ เข้าไปปฏิบัติการดูว่าตรงไหนที่สามารถทำให้โรงเรียนมีมาตรการที่รัดกุมยิ่งขึ้น
    

ในส่วนของโรงเรียนประถมศึกษา ที่แต่ละสังกัดรายงานมาเบื้องต้นมีความพร้อม 100% โรงเรียนมัธยมศึกษามีความพร้อม 100% เพียงแต่ว่าระดับที่เป็นสีเขียว ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 แต่ว่ามีส่วนที่เป็นสีเหลือง ก็คือต้องมีการปรับปรุงบางส่วน ที่ให้เกิดการรัดกุมยิ่งขึ้นในการเปิดภาคเรียน ก็มีอยู่ประมาณ 20%  ดังนั้น คาดว่ามีความพร้อมอย่างแน่นอน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้
    

สำหรับรูปแบบการจัดการชั้นเรียนที่รักษาระยะห่างตามเกณฑ์ของ สพฐ. ในส่วนของเด็กเล็กที่อยู่ในการศึกษาระดับอนุบาลตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไป เท่าที่ตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่ดูแลอยู่ ก็ยืนยันว่าสามารถเปิดได้เพราะว่าสถานศึกษาทำแผนไว้แล้ว เช่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีแผนว่าเด็กเล็กมาเรียนได้ทุกคน แต่จะจัดเด็กแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่ม A และกลุ่ม B  กลุ่ม A จะเรียนในห้องเรียน กลุ่ม B ก็จะไปทำกิจกรรมด้านนอกห้องเรียนสลับกัน 
    

การเรียนการสอนเปิดเป็นวันคู่วันคี่ ตรงนี้เป็นมาตรการของแต่ละโรงเรียนจะไม่เหมือนกัน จะอยู่ที่แผนการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดของแต่ละสถานศึกษา ที่กรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ เช่น บางโรงเรียนเขาจะกำหนดว่าแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 หรือบางโรงเรียนอาจจะแบ่งนักเรียนว่า ช่วงประถมต้น คือ ป1-3 มาเรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ แล้ว ป.4-6 เรียนทางออนไลน์ พอวันพฤหัสบดีและวันศุกร์  ให้ป.4-6 มาเรียนในห้องเรียน ซึ่งจะสามารถใช้ห้องเรียนได้ครบทุกห้องในอัตราที่ห้องละไม่เกิน 25 คน อยู่ที่แต่ละโรงเรียนวางแผน เพื่อที่จะมารับงานแล้วไปเรียนออนไลน์ในวันจันทร์ อังคาร พุธ แล้วแต่ว่าแต่ละสถานศึกษาเขาไปกำหนดมาตรการอย่างไร 
    

ทั้งนี้ ทุกโรงเรียนต้องสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง ให้มีความเข้าใจว่ายุคใหม่ในการเรียนอย่างไร และต้องยอมรับในสถานการณ์ที่เราจะต้องไปด้วยกัน เราต้องมาช่วยกันและแสดงความคิดเห็น ว่าทำอย่างไรให้ลูกหลานปลอดภัยเป็นหลัก และได้เรียนรู้ตลอดเวลา
โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้

 โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า ดังนั้นผู้ปกครองก็ค่อนข้างที่จะคลายความกังวลได้ ว่าไม่ได้ให้เด็กมาเรียนวันเว้นวัน แล้วผู้ปกครองจะวางแผนการทำงานไม่ถูก สถานศึกษาที่ทำแผนตรงนี้เสร็จแล้ว ต้องให้กรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ ซึ่งกรรมการจะต้องเป็นตัวแทนของผู้ปกครอง ว่าจะเรียนทุกวันหรือว่าเรียนวันเว้นวัน ผู้ปกครองจะดูแลอย่างไร ตรงนี้อยู่ที่ความร่วมมือของแต่ละฝ่าย คือ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายครู ฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายนักเรียน ที่จะต้องวางแผนร่วมกันว่า การจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal ทุกฝ่ายจะมีส่วนรับผิดชอบอย่างไร และมีความตระหนักร่วมกัน และทำกิจกรรมตรงนี้ให้เป็นวิสัยให้ได้
    

นอกจากนี้ยังจะมีการติดตาม ประเมินผล โดยพอเปิดเรียนวันที่ 1 กรกฏาคมแล้ว จะมีชุดติดตามจากต้นสังกัดว่าได้เปิดภาคเรียนแล้วสถานศึกษามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้น และจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร ขอให้รายงานมาให้จังหวัดทราบ 
  

 ในส่วนของโรงเรียนเอกชนเองก็ขะไปประเมิน ทั้งก่อนเปิดภาคเรียนแล้วหลังเปิดภาคเรียน ดังนั้นในส่วนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ร้องขอมาว่าอาจจะขอเปิดซักซ้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้นชินกับ New Normal ก่อน คือในวันที่ 29 และ 30 มิถุนายน  ได้อนุญาตให้ดำเนินการไป ก็ให้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรับทราบ
    

ทั้งนี้ เมื่อโรงเรียนเปิดไปแล้ว แล้วต้นสังกัดไปตรวจสอบพบว่ามาตรการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทางต้นสังกัดต้องให้ใบเหลือง สั่งให้มีการปรับปรุง ถ้าได้ใบเหลือง 2-3 ใบแล้วยังไม่ปรับปรุง ก็รายงานว่าโรงเรียนนี้ก็เป็นพื้นที่เสี่ยง ดังนั้น อาจต้องให้หยุดการเรียนการสอนเป็น เป็นมาตรการขั้นรุนแรงต่อไป จนกว่าจะมีการปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้ได้
    

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ย้ำด้วยว่า นอกจากนี้ยังได้แจ้งให้ทุกสถานศึกษา จัดทำข้อมูลประวัติสุขภาพ ความพร้อมของนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา และให้นำมาตรการของต้นสังกัดไปปรับใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ

โรงเรียนเชียงใหม่"พร้อมเปิด"เต็มที่1ก.ค.นี้

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend