หาดใหญ่ก็งด"มิดไนท์สงกรานต์" 

10 มี.ค. 2563 เวลา 10:13 น.593

เทศบาลนครหาดใหญ่ประกาศงดมิดไนท์สงกรานต์ปีนี้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

หาดใหญ่ก็งด"มิดไนท์สงกรานต์" 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้(10 มี.ค.2563) นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ลงนามประกาศเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

 

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)อย่างรวดเร็วในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ลำดับที่ 34 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งปัจจุบันมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐบาล จังหวัดสงขลา จึงมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ สข 0017.2/ว 1668 ลงวันที่ 5 มีนาคม  2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วน การป้องกันและแก้ไขปัญหา COVID-19 ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาการดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น และต้องคำนึงถึงความเสี่ยงต่อสาธารณชนโดยรวมเป็นสำคัญ 
    

 

ฉะนั้น เพื่อเป็นการถือปฎิบัติตามข้อสั่งการของรัฐบาล และหนังสือสั่งการของจังหวัดสงขลา เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงยกเลิกการจัดงานประเพณีสงกรานต์และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2563 เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้างจากเหตุโรคระบาดดังกล่าว 

    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 

แท็กที่เกี่ยวข้อง