ส.ป.ก. ลุยตั้ง คณะทำงาน สาง พื้นที่ทับซ้อนรุกล้ำแนวเขตที่ดิน 9 หน่วยงาน

04 มี.ค. 2567 | 06:28 น.

เลขาธิการ สปก. ลงนาม ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ผนึก 9 หน่วยงาน ตั้ง คณะทำงานพิจารณาแนวเขตจัดที่ดินให้เกษตรกร สาง พื้นที่ทับซ้อนหรือรุกล้ำแนวเขตที่ดิน

4 มีนาคม 2567 รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ส่งหนังสือ ที่ กษ 1240/ว 1171 ลงนามโดยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด ขอความอนุเคราะห์ แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวเขตการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกร กรณีเป็นที่ดินที่ไม่เคยจัดให้แก่บุคคลใดตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัด เป็นประธานคณะทำงาน และคณะทำงาน 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหรือหัวหน้าวนอุทยาน (ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่จะจัดให้กับเกษตรกร) 
  • ผู้แทนสำนักงานป่าไม้จังหวัด
  • ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด
  • ผู้แทนสำนักงานที่ดินจังหวัด
  • ผู้แทนสำนักงานธนารักษ์จังหวัด

ส.ป.ก. ลุยตั้ง คณะทำงาน สาง พื้นที่ทับซ้อนรุกล้ำแนวเขตที่ดิน 9 หน่วยงาน

  • ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัด
  • ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด
  • ผู้แทนสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ซึ่งมีพื้นที่ติดกับแนวเขตปฏิรูปที่ดินที่จะจัดให้เกษตรกร)
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างหรือผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

ส.ป.ก. ลุยตั้ง คณะทำงาน สาง พื้นที่ทับซ้อนรุกล้ำแนวเขตที่ดิน 9 หน่วยงาน

สำหรับอำนาจหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบแนวเขตการถือครองทำประโยชน์ที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจะออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยให้พิจารณาว่า “ทับซ้อนหรือรุกล้ำแนวเขตที่ดิน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”