ของขวัญปีใหม่เกษตรกร 2567 จัดหนัก ส.ป.ก.4-01 ลดราคาปุ๋ย

28 ธ.ค. 2566 | 04:55 น.

ของขวัญปีใหม่เกษตรกร 2567 รัฐบาลจัดหนัก ออกมาตรการด้านการเกษตร หลายเรื่อง ทั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ ทั้ง ส.ป.ก.4-01 ลดราคาปุ๋ย เช็คข้อมูลได้ที่นี่

ของขวัญปีใหม่เกษตรกร ปี 2567 รัฐบาลได้รวบรวมนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ด้านการเกษตร เตรียมมามอบให้เกษตรกรทั้งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์ โดยมีมาตรการสำคัญทั้ง เอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 และการลดราคาค่าปุ๋ย

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนและเกษตรไทยทั่วประเทศ โดยได้สร้างและขยายโอกาส บริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร  โดยประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 ฉบับ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เพื่อยกระดับเอกสารสิทธิ ส.ป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร และมอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 จำนวน 9,820 ราย 11,060 แปลง เนื้อที่จำนวน 107,284 ไร่ 

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรจะสามารถข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น สามารถนำมาต่อยอด วางแผนทำการเกษตร มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในวันที่ 15 มกราคม 2567 จะมีการมอบโฉนดฉบับแรก โดยนายกรัฐมนตรี 

ด้านประมง ได้เร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวประมง โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรมประมง เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือตร้อนของพี่น้องชาวประมง จำนวน 19 เรื่อง และเพิ่มวันทำการประมง ปีการประมง 2566 จำนวนไม่เกิน 50 วัน อีก 1 เรื่อง โดยเป็นการเพิ่มให้กับกลุ่มเรือที่ได้รับผลกระทบจากจำนวนวันทำการประมงไม่เพียงพอ เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

ด้านการปราบปรามสินค้าเกษตรเถื่อน ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง พร้อมปราบปรามปัจจัยผลิตทางการกษตรผิดกฎหมาย โดยจัดตั้งทีมเฉพาะกิจพญานาคราช ทีมสายลับยาง สารวัตรเกษตรไซเบอร์ เพื่อปราบปรามตรวจสอบเฝ้าระวัง รับแจ้งเบาะแส รักษาผลประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกร ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรดีขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดปัญหาการนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย สินค้าเกษตรคงคุณภาพและมาตรฐานเพื่อให้สินค้าภาคการเกษตรขยับราคาสูงขึ้น 

ล่าสุดได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และเทศบาลเมืองพะเยา ร่วมลงนาม MOU พัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตรภาคเหนือ ให้เป็นแหล่งในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการผลิต การจำหน่าย การตลาด การเก็บรักษา และการขนส่งผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

กระทรวงพาณิชย์ 

ล่าสุด นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประกาศการลดราคาปุ๋ยเป็นของขวัญปีใหม่ ซึ่งปุ๋ยเป็นต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกร ถ้าเราสามารถจัดการได้ดีต้นทุนจะลดลง ผลผลิตได้คุณภาพมากขึ้น มีกำไรได้มากขึ้น 

เริ่มทำโครงการตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 ตั้งเป้าลดราคาปุ๋ย 3,000,000 กระสอบ โดยกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยร่วมมือการดำเนิน “โครงการพาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2566 จำหน่ายแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

  • ระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2566 ปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร
  • ระยะที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2567 สมาคมฯสนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน ประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ปรับลดราคากระสอบละ 10 ถึง 50 บาท(ลดราคา 1% - 8%)

ทั้งนี้ผลการดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 มีสถาบันเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยในโครงการแล้วจำนวน 109 แห่ง รวมปริมาณปุ๋ย 42,561 ตัน หรือ 851,213 กระสอบ สามารถช่วยลดต้นทุนเกษตรกรได้ประมาณ 223 ล้านบาท ซึ่งยังมีโครงการฯต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมีนาคม 2567 ยังเหลือปุ๋ยอีกประมาณ 2,200,000 กระสอบ