เช็คเงินหนุนตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน วงเงิน 8 พันล.เริ่มจ่ายงวดแรกม.ค.67

04 ธันวาคม 2566

เช็คเงินหนุนตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน วงเงิน 8 พันล.เริ่มจ่ายงวดแรกม.ค.67 หลัง ครม. มีมติอนุมัติ มุ่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย และส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น

เงินสนับสนุนกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM2.5 ปีการผลิต 2565/2566 วงเงิน 8,000 ล้านบาท ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรียบร้อยแล้ว

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า จากวงเงินงบประมาณดังกล่าวชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย 

โดยการสนับสนุนตัดอ้อยสดครั้งดังกล่าว คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 เพี่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวไร่อ้อย

เช็คเงินหนุนตัดอ้อยสด 120 บาท/ตัน วงเงิน 8 พันล.เริ่มจ่ายงวดแรกม.ค.67 "โครงการฯจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย และส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น โดยเชื่อว่าจะทำให้ชาวไร่อ้อยมีรายได้เพิ่มขึ้น และทำให้ความเป็นอยู่ดีขึ้น"

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวต่อไปอีกว่า วงเงินงบประมาณดังกล่าวเป็นการใช้งบประมาณในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือของ WTO

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังติดตามสถานการณ์ราคาอ้อยและน้ำตาลทรายในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานกิโลกรัมละ 21-22 บาท จากเดิมที่กิโลกรัมละ 19-20 บาท 

ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะใช้เป็นองค์ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและโรงงานมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น