เบทาโกร เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์

29 พฤศจิกายน 2566

เบทาโกร เดินหน้าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ต่อเนื่อง มุ่งดึงศักยภาพบุคลากรทั้งในและนอกประเทศสร้างความยั่งยืนด้านปศุสัตว์ ประกาศต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนางานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพสูงสุด

นายสมศักดิ์ บุญลาภ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มผลิตปศุสัตว์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า งาน "BETAGRO Livestock Symposium 2023" ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกรทั้งในและต่างประเทศได้พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการปรับปรุงนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์ ที่เกิดจากคิดค้นวิจัย พัฒนา และปรับปรุงด้วยแนวทางหรือวิธีการใหม่ ๆ

รวมถึงการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน เพื่อนำไปต่อยอดการทำงาน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีคุณภาพสูงสุด ตลอดจนผลิตภาพที่มากขึ้น 

การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Livestock Sustainovation ซึ่งมาจากคำว่า Sustainability และคำว่า Innovation มีผลงานที่ร่วมส่งเข้าคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการทั้งสิ้นกว่า 83 ผลงานและผ่านการคัดเลือกในด้านความยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรม (Innovation) จำนวน 30 ผลงาน แบ่งเป็น รูปแบบ Poster จำนวน 20 ผลงาน และ Presentation จำนวน 10 ผลงาน

เบทาโกร เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์

โดยมี ศ.น.สพ.ดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.น.สพ.ดร.เผด็จ ธรรมรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นคณะกรรมการและให้คำแนะนำ สำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก นอกจากนี้ยังมี Special Talk จาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน ที่มาร่วมพูดคุยในหัวข้อ The Danger of DOING NOTHING อีกด้วย

BETAGRO Livestock Symposium เป็นเวทีสำคัญที่ทำให้พนักงานกลุ่มผลิตปศุสัตว์ของเบทาโกร ทั้งในและต่างประเทศ ได้คิดค้น ปรับปรุง และพัฒนาการกระบวนการทำงานด้านการผลิตปศุสัตว์ด้วยวิธีการ หรือแนวทางใหม่ ๆ

เบทาโกร เดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านปศุสัตว์

สอดคล้องกับการทำงานภายใต้กลยุทธ์ BETAGRO 360° Transformation ที่มุ่งทำให้เกิดกระบวนการทำงานใหม่ ๆ (New Way of  Working) รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยการขับเคลื่อนการทำงานในทุกด้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนกลุ่มผลิตปศุสัตว์มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ตลอดจนมีผลิตภาพที่มากขึ้น

ทั้งยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถใหม่ ๆ และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับเบทาโกรไปสู่การเติบโตที่แข็งแกร่ง สะท้อนถึงการเป็นบริษัทอาหารครบวงจรชั้นนำของไทยที่ต้องการช่วยเพิ่มคุณค่าชีวิตทุกคน ด้วยอาหารที่ดีกว่า เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนต่อไป นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย