เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

30 ก.ย. 2566 | 09:24 น.

ส่งออก-โรงสี ผวาดีมานด์ข้าวเทียมพุ่ง เตรียม “สินเชื่อยุ้งฉาง” เก็บข้าว 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี เป็นรองแค่รับจำนำข้าวเปลือก ด้าน คลังห่วง “เงินช่วยเหลือชาวนา” กระทบวินัยการใช้จ่ายเงินของรัฐ ขอเงื่อนไขเดิมช่วยไร่ละ 1,000 บาท ขณะ วงในเคว้ง “เศรษฐา” ยังไม่ตั้ง นบข. ชุดใหม่

แต่ละปีที่ผ่านมารัฐบาลจะมี โครงการ/มาตรการดูแลชาวนากว่า 4.6  ล้านครัวเรือน ในปีนี้ก็เช่นเดียวกัน แม้แนวโน้มราคาข้าวเวลานี้ดีมากทั้งราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรขายได้ และราคาข้าวส่งออก จากความต้องการข้าวของโลกมีสูง ขณะที่เกษตรกรมีนํ้าทำนาจากมีฝนตกต่อเนื่อง คาดข้าวนาปีที่จะเก็บเกี่ยวช่วงปลายปีนี้จะยังมีมาก ไม่ได้รับผลกระทบจากเอลนีโญมากนัก ดังนั้นเพื่อเตรียมดูดซับผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้  นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ได้มีข้อสั่งการเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566  ที่ต้องการคงรักษาเสถียรราคาข้าวก่อน และให้นำเสนอมาตรการต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ต่อไป

เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

แหล่งข่าวจากที่ประชุมหารือแนวทางมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปี 2566/67  เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ในที่ประชุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการหารือถึงความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ในการดูดซับข้าว สูงถึง 14  ล้านตัน ได้แก่

 

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2566/67  เป้าหมาย 3 ล้านตัน ชาวนาจะได้รับสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 5 ชนิด อาทิ  ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 12,000 บาท ,ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 11,000 บาท เป็นต้น  (กราฟิกประกอบ)

 

เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

 2.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว (โรงสี/ผู้ส่งออก/ผู้ประกอบการข้าวถุง) ที่เข้าร่วมโครงการให้เก็บสต็อกในรูปแบบข้าวเปลือกและข้าวสาร เป้าหมายเพื่อดูดซับ 10 ล้านตัน โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา เดิม 3% โรงสีขอปรับ 4% ยังไม่สรุป  เนื่องจากราคาข้าวปรับสูงขึ้น แต่ปีนี้พิเศษจูงใจให้ผู้ประกอบการที่ไม่ได้ขอกู้  แต่ใช้เงินตัวเอง ก็ให้ค่าดำเนินการตันละ 150 บาท ในการเก็บข้าวด้วย

3.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2566/67  สำหรับสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก เกษตรกรทั่วไป คิดจากสถาบันฯ เพียง 1% ต่อปี เป้าหมาย 1 ล้านตัน

เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

4.โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/67 หรือ “เงินไร่ละ 1,000 บาท” จ่ายสูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน ใช้งบประมาณ 55,000 ล้านบาท ซึ่งในที่ประชุมได้มีการถกเถียงเรื่องดังกล่าว เนื่องจากใช้เงินค่อนข้างจำนวนมาก ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลจะมีจัดสรรให้พอหรือไม่ พิจารณาแล้วราคาข้าวที่ค้าขายกัน ค่อนข้างดีมาก ครอบคลุมค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว ดังนั้นไม่ควรคิดว่าเคยได้แล้วจะต้องได้ทุกปี ก็ไม่สมเหตุสมผล

เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

อย่างไรก็ดีในที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการ ส่วนที่เกษตรกรจะขอเพิ่มเติมไร่ละ 2,000 บาท จ่ายสูงสุด ไม่เกิน 20 ไร่ เป็น 40,000 บาท นั้น จะเสนอพ่วงเข้าไปด้วย โดยเป็นข้อเสนอจากสมาคมสถาบันชาวนาไทย ที่ประกอบด้วยตัวแทน 7 สมาคม ทั้งนี้แล้วแต่ทาง นบข.จะพิจารณาว่าอย่างไร

 

ด้านผู้แทนจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ในส่วนของกรอบวงเงิน มาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อจำกัดของวงเงิน ตอนนี้สถานะวงเงินแทบจะไม่เหลือแล้ว เพราะมีมาตรการพักหนี้เกษตรกรด้วย รวมทั้งพืชอื่น ๆ อีก และตามสถานการณ์เดิมที่มีการขยายกรอบเพดานหนี้เป็น 35% ในปี 2565 จะปรับลดมาเป็น 32% 

เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

สุดท้ายโดยหลักการมีเป้าหมายระยะปานกลางจะพยายามปรับกลับให้เหลือเท่าที่ระดับกรอบเดิมคือ30% เพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินและการคลังต้องชี้แจงไปสาธารณะ แต่ก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลเศรษฐกิจ และช่วยเหลือพี่น้องประชาชน และเกษตรกรด้วย ซึ่งอยากจะขอร้องว่าถ้าเป็นโครงการเดิมที่มีเคยมีอยู่แล้วตัวเงื่อนไขการชดเชยขอให้เป็นเงื่อนไขเดิม เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องวงเงินตามมาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง

เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

 

ขณะที่ผู้แทนสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เป็นห่วงว่า ถ้าข้าวมากระจุกตัวอยู่ในประเทศแล้วไม่ได้กระจายออก ก็อาจจะเป็นปัญหาในช่วงกลางปี 2567 และปัจจุบันดอกเบี้ยจากธนาคารแพงมากเชื่อว่าทุกคนอยากเข้าร่วมโครงการ ก็กลัวจะมีปัญหา ถ้าทุกรายเสนอเข้ามาเพื่อร่วมโครงการจะให้ใครก่อน-หลัง และในส่วนของผู้ประกอบการที่ไม่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยจะให้ค่าดำเนินการตันละ 150 บาท เพื่อสร้างแรงจูงใจการช่วยเก็บข้าว เพื่อความเท่าเทียมของทุกคน

 

เตรียม "จำนำยุ้งฉาง" ดูดซับ 14 ล้านตัน สูงสุดรอบ 9 ปี

ขณะที่นายสุเทพ  คงมาก กรรมการ นบข. กล่าวว่า ณ เวลานี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งกรรมการ(บอร์ด) นบข.ชุดใหม่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายเลย ต้องรอก่อนว่าจะมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อไร อย่างไรก็ดีคาดการณ์ว่าข้าวหอมมะลิ พันธุ์ กข15 จะทยอยออกสู่ชุดแรกประมาณกลางเดือนตุลาคมนี้ คาดชาวนาจะได้ราคาข้าวเกี่ยวสด ไม่ตํ่ากว่า 12,000 บาทต่อตัน 

 

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,927 วันที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2566