“ระพีภัทร์” แนะเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

09 ส.ค. 2566 | 11:13 น.

“ระพีภัทร์” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ห่วงเกษตรกร ไม่ได้ปุ๋ยคุณภาพ สั่งสารวัตรเกษตร ปูพรมตรวจพร้อมกำชับให้ร้านจำหน่ายแยกสัดส่วนให้ชัดเจน เพื่อรักษาคุณภาพ ไม่ปะปนสินค้าที่จะก่อให้เกิดไฟ แนะซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

“ระพีภัทร์” แนะเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร กรมวิชาการเกษตรแนะนำและตรวจสอบร้านจำหน่ายปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สั่งการให้กรมวิชาการเกษตรตรวจร้านจำหน่ายปุ๋ย ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยให้ตรงตามความต้องการของพืช และการจัดเก็บปุ๋ยในร้านให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

  “ระพีภัทร์” แนะเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

พร้อมสั่งการให้ กลุ่มสารวัตรเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8 กรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำ ควบคุมกำกับ การจำหน่ายปุ๋ยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของเกษตรกร

“เวลานี้เข้าสู่ฤดูฝนเป็นช่วงเพาะปลูกพืชของเกษตรกร การเลือกซื้อปุ๋ยให้ได้คุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มจากการตรวจฉลากตามข้อกำหนดของกฎหมาย โดยที่ฉลากบรรจุปุ๋ยต้องเป็นภาษาไทยและต้องแสดงข้อความดังนี้ สูตรปุ๋ย ชื่อทางการค้า และประเภทของปุ๋ย เครื่องหมายการค้าทะเบียนปุ๋ย ปริมาณธาตุอาหารรับรอง อินทรียวัตถุรับรอง หรือจุลินทรีย์รับรองน้ำหนักสุทธิหรือขนาดบรรจุของปุ๋ยตามระบบเมตริกระบุที่ตั้งสำนักงานและสถานที่ผลิตของผู้ผลิต"

“ระพีภัทร์” แนะเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมด ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายจะต้องแจ้งไว้บนหีบห่ออย่างชัดเจน และให้พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ เม็ดปุ๋ยไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง เม็ดปุ๋ยเคมีไม่มีลักษณะแตกยุ่ยมีฝุ่น ขนาดเม็ดปุ๋ยไม่สม่ำเสมอ หากเป็นปุ๋ยเคมีเหลว ไม่ตกตะกอน แยกชั้น ภาชนะบรรจุไม่บวม และเสียรูปทรงหากเป็นปุ๋ยเคมีชนิดเกล็ด ไม่จับตัวกันเป็นก้อนแข็ง ไม่มีความชื้นสูงข้อความในฉลากไม่เลอะเลือนอ่านไม่ออก ต้องระบุผู้ผลิต สถานที่ผลิต ผู้นำเข้าและสถานที่ทำการ

“ระพีภัทร์” แนะเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

“ระพีภัทร์” แนะเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

ในส่วนร้านจำหน่ายปุ๋ยต้องมีใบอนุญาตขายปุ๋ย มีป้ายแสดงในที่เปิดเผย เก็บปุ๋ยแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนไม่ปนกับสินค้าที่จะก่อให้เกิดไฟไหม้ได้และต้องไม่วางปุ๋ยโดยตรงกับพื้น เพื่อป้องกันความชื้น รักษาฉลากหรือหีบห่อให้ครบถ้วนเก็บปุ๋ยในที่ไม่ถูกแสงแดด มีอากาศถ่ายเทได้ดีและมีอุปกรณ์ดับเพลิงในพื้นที่เก็บปุ๋ย

“ระพีภัทร์” แนะเลือกซื้อปุ๋ยคุณภาพ มองหาตราสัญลักษณ์ “Q-Shop”

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวในตอนท้ายว่า การเลือกซื้อปุ๋ยมีความสำคัญ เกษตรกรต้องซื้อสินค้าที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร จากร้านที่ได้รับอนุญาตจำหน่าย หรือร้านที่ได้รับการรับรองการจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ (Q-Shop) หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หรือเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย ที่สายด่วน 1174