ข่าวดี วันนี้ราคาปาล์มขยับสูงสุด0.60บ./กก.

17 ม.ค. 2566 | 02:55 น.

ข่าวดี วันนี้ราคาปาล์มใต้ขยับสูงสุด0.60บ./กก.บางพื้นที่  หลังโรงสดัดยอมเปิดรับซื้อ พร้อมขอให้ชาวสวนปาล์มยืดเวลาการตัด และตัดปาล์มสุกเต็มที่เพื่อได้ราคาดี

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์และประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงงานสกัด ลานเท และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันให้โรงสกัดทุกโรงเปิดรับซื้อและเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต

 

ข่าวดี วันนี้ราคาปาล์มขยับสูงสุด0.60บ./กก.

 

และแจ้งแผนการปิดปรับปรุงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการค้าภายในทราบ เพื่อบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการซื้อขายของเกษตรกร โดยล่าสุด ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 พบว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้ว โรงสกัดทุกโรงเปิดรับซื้อตามปกติ ราคาปาล์มน้ำมันในแหล่งผลิตภาคใต้เริ่มปรับเพิ่มขึ้น กก.ละ 0.10 – 0.30 บาท และบางพื้นที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงถึง กก.ละ 0.40 - 0.60 บาท

ข่าวดี วันนี้ราคาปาล์มขยับสูงสุด0.60บ./กก.

 

อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มยืดระยะเวลาการตัดออกไป และตัดปาล์มสุกเต็มที่ เพื่อให้ได้ราคาดีและจะได้น้ำหนักเพิ่มด้วยสำหรับสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มในตลาดโลกขณะนี้ยังคงมีความผันผวน ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบมีความเคลื่อนไหวขึ้นลงเพียงระยะสั้น ๆ ซึ่งกรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด

รวมถึงได้พยายามผลักดันมาตรการช่วยเหลือชาวสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนาน ได้แก่ โครงการผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์ม ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 แล้ว และกรมการค้าภายในได้เสนอเรื่องดังกล่าวไปยังสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

 

ข่าวดี วันนี้ราคาปาล์มขยับสูงสุด0.60บ./กก.

 

แม้ว่าภาวการณ์ผลิตและความต้องการใช้ รวมถึงราคาน้ำมันปาล์มในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวน เชื่อว่า หากสามารถผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาครัฐมีการสนับสนุนการใช้ไบโอดีเซลภายในประเทศ จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบในระบบและช่วยยกระดับราคาผลปาล์มน้ำมันให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มได้ ในส่วนของข้อกังวลของเกษตรกรเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มในช่วงนี้กรมฯได้ส่งหน่วยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็วออกตรวจสอบและเฝ้าระวังในแหล่งผลิตสำคัญเป็นกรณีพิเศษอย่างเข้มงวด และได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าน้ำมันปาล์มทุกรูปแบบเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม มีความมั่นใจว่าจะไม่มีการลักลอบนำน้ำมันปาล์มเข้ามาสร้างปัญหากระทบต่อราคาปาล์มน้ำมันในประเทศ