svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ม.ขอนแก่น สานต่ออาชีพทำเกษตร หนุนทุนเรียนต่อ ป.ตรี

18 ตุลาคม 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือม.ขอนแก่น สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้บุตร – หลาน สมาชิกสหกรณ์โคนม ตลอดหลักสูตร 3 ปี (ปีการศึกษา 2566 – 2568 ) เบื้องต้นจัดสรรเงินจากดอกผลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ในทุกสถาบันการศึกษา 145 ทุน 30 ล้านบาท

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ม.ขอนแก่น สานต่ออาชีพทำเกษตร หนุนทุนเรียนต่อ ป.ตรี

 

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ ว่า วันนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อขยายความร่วมมือในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ทำข้อตกลงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแมโจ้  ไปแล้ว

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ม.ขอนแก่น สานต่ออาชีพทำเกษตร หนุนทุนเรียนต่อ ป.ตรี

 โดยจะจัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ ให้กับบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม จำนวน 145 ทุน ซึ่งเป็นทุนอุดหนุนจ่ายขาดให้ตลอดหลักสูตรกำหนดระยะเวลาของโครงการไว้ 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 – 2568 โดยแบ่งเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 30 ทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 ทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 18 ทุน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 49 ทุน และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 3 ทุน

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ม.ขอนแก่น สานต่ออาชีพทำเกษตร หนุนทุนเรียนต่อ ป.ตรี

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดจากปี 2560 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสถานศึกษาต่าง ๆ  ดำเนินโครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม ซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยเปิดโอกาสบุตร – หลานสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพเลี้ยงโคนม

 

 

ได้แก่ สาขาสัตวแพทยศาสตร์ และสาขาสัตวศาสตร์ และกรมฯ ได้จัดสรรดอกผลจากเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์มาสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมได้นำความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย กลับไปต่อยอดอาชีพเลี้ยงโคนมและพัฒนาฟาร์มโคนมของครอบครัว เพื่อช่วยพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคนมและธุรกิจของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้มีความเข้มแข็งเพิ่มมากขึ้น

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือ ม.ขอนแก่น สานต่ออาชีพทำเกษตร หนุนทุนเรียนต่อ ป.ตรี

ปัจจุบันมีบุตร - หลานสมาชิกสหกรณ์ได้รับทุนการศึกษาแล้ว 29 คน เป็นสาขาสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รวม 17 คน และสาขาสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวม 12 คน เงินทุนศึกษาตลอดหลักสูตร  รวม 8.08  ล้านบาท

 

สำหรับวงเงินจากดอกผลของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เตรียมไว้เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนมและสหกรณ์การเกษตรที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม ในเบื้องต้นขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 30 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์ คือ ทางสถานศึกษาจะจัดสรรโควตาในการรับนิสิตนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กรมส่งเสริมสหกรณ์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้จนจบหลักสูตร และสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัดอยู่อาจร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นให้เพิ่มเติม